Toshibas begränsade garanti

Garantitäckning

a. TV-produktsgaranti

Toshibas begränsade garanti är tillämplig på alla ”TV produkter” som sålts sedan 01.01.2017. Toshiba garanterar att alla Toshibas TV-apparater (”TV-produkter”) som först sålts till en slutanvändare är utan defekter i komponenter och utförande vid normal användning under garantiperioden som är tjugofyra (24) månader (garantiperiod) generellt, förutsatt att anspråk enligt denna begränsade garanti ska ansökas inom garantiperioden. Garantiperioden inleds på det ursprungliga inköpsdatumet. Din ursprungliga inköpsfaktura (kvittot), som visar datum för inköp, modellnummer och serienummer av TV-produkterna, är ditt bevis på inköpsdatum.

Denna garanti gäller endast i de länder som omfattas av denna begränsade garanti för din produkt, dvs alla länder där Toshiba eller dess auktoriserade tjänsteleverantörer erbjuder garantiservice som omfattas av villkoren i denna garanti. Du hittar listan över länderna i slutet av detta häfte.

Denna garanti täcker kostnader för reservdelar och arbete som krävs för att återställa dina TV-produkter till fullt funktionsdugligt skick. Toshiba kommer, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta defekta TV-produkter eller delar därav vilka omfattas av denna garanti med nya eller fabriksrenoverade delar eller TV-produkter som är lika bra som nya produkter i prestanda. En TV-produkt eller del som repareras eller ersätts enligt denna begränsade garanti skall täckas för återstoden av den ursprungliga garantiperioden som gäller för TV-produkten eller delen. Alla utbytta delar och TV-produkter som ersätts enligt denna garanti blir Toshibas egendom. Ytterligare anspråk mot Toshiba är uttryckligen undantagna.

Denna begränsade garanti är en garanti för kommersiellt bruk och det påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som kan innebära ytterligare rättigheter tillgängliga för konsumenterna

b. Kundutbytbara delar

Toshiba kan tillhandahålla kundutbytbara delar såsom TV-stativ eller fjärrkontroll till slutanvändaren via försändelser. Vid slutanvändarens mottagande av reservdelen blir originaldelen Toshibas egendom. Om Toshiba så begär ska originaldelen återlämnas till Toshiba på Toshibas bekostnad. I händelse att den ursprungliga delen inte tagits emot av Toshiba inom femton arbetsdagar efter slutanvändarens mottagande av försändelseinstruktionerna kommer slutanvändaren att debiteras värdet av reservdelen.

Undantag från garantin och ansvarsfriskrivning

Den begränsade garantin med avseende på dina TV-produkter är föremål för följande undantag och begränsningar:

a. Undantag

Denna begränsade garanti omfattar inte:

1. TV-produkter som inte tillverkats av eller för Toshiba, eller som sålts till slutanvändare i ett land som inte omfattas av denna garanti.

2. TV-produkter som har skadats eller gjorts defekta (a) till följd av användning av TV-produkterna i annan användning än avsett, mislyckande att använda TV-produkterna enligt bruksanvisningen eller andra missbruk, felanvändning eller försummelse av TV-produkterna; (b) genom användning av delar som inte tillverkas eller säljs av Toshiba; (c) genom ändring av TV-produkterna; (d) till följd av service av någon annan än Toshiba eller en Toshiba-auktoriserad serviceleverantör; (e) genom felaktig transport eller förpackning när TV-produkter återlämnas till Toshiba eller försäljningspartners eller en Toshiba-auktoriserad serviceleverantör; eller (f) genom felaktig installation av tredjepartsprodukter (t.ex. minneskort).

3. TV-produkter eller dess delar från vilka etiketter eller serienummer har ändrats eller gjorts oläsliga.

4. Regelbundet underhåll, inspektion, normalt slitage av förbrukningsdelar, t.ex fjärrkontroll.

5. Kosmetiska skador såsom repor och bucklor, repor, blekta eller missfärgade ramar, klädsel och plast.

6. Kommersiell eller yrkesmässig användning av TV-produkterna.

7. Miljömässiga skador och/eller defekter till följd av rök, damm, kimrök eller annan yttre påverkan.

8. Defekter på grund av force majeure som t.ex belysning, vatten, eld, felaktig spänning, otillräcklig ventilation.

9. Pixelfel som ligger inom specifikationen för ISO 9241-307 klass II

10. Garantin kommer att bli ogiltig om produkten säljs

Om Toshibas drifts- och underhållsinstruktioner inte uppfylls, om reservdelar eller material används på sätt som inte motsvarar de ursprungliga specifikationerna, eller interventioner genomförs av okvalificerad personal eller om TV-produkterna visar tecken på felaktig användning, överanvändning, eller vårdslös hantering måste du styrka att felet inte orsakades av en av dessa omständigheter.

Om TV-produkterna inte är berättigade till denna begränsade garanti på grund av något av ovan nämnda skäl kan Toshiba fortfarande erbjuda en reparation, om det begärs av kunden. Vänligen observera att Toshiba kan i detta fall debitera slutanvändaren för delar, arbete och kostnader. Toshiba förbehåller sig dessutom rätten att debitera slutanvändaren för beredning av kostnadsuppskattningen. Dessutom kan Toshiba debitera kostnader för inspektion av TV-produkterna i de fall en skada eller defekt under denna begränsade garanti har varit försumligt påstådd och faktiskt inte existerat.

Toshiba ansvarar inte för eventuella kostnader för transport/leverans/försäkring, importtull, skatter, licensavgifter och eventuella avgifter från telefon- och faxkommunikation som följd av de felaktiga TV-produkterna.

b. Garantifriskrivning

Med undantag för den uttryckta garantin och i den utsträckning som tillåts av gällande lag utfärdar Toshiba eller dess auktoriserade återförsäljare eller auktoriserade tjänsteleverantörer inte någon garanti för dina TV-produkter. Toshiba friskiver sig från ansvar, vare sig uttryckligt eller underförstått, i den utsträckning som tillåts av lagen. I synnerhet, men utan att begränsa allmängiltigheten av uteslutningen, utesluts alla underförstådda villkor som avser säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och/eller icke-intrång i tredje parts rättigheter vare sig i kontrakt eller skadeståndsrätt. Eventuella underförstådda garantier som kan åläggas enligt lag är begränsade i varaktighet till perioden av den uttryckliga begränsade garantin given av Toshiba i den utsträckning som tillåts av gällande lag. I den utsträckning som tillåts av gällande lag, skall Toshiba eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för (1) skada på, förlust av eller korruption av poster, data eller flyttbara lagringsmedia eller (2) några som helst skador (inklusive direkta eller indirekta skador, förlust av företagens vinster, förlorade besparingar eller andra särskilda, oförutsedda, föredömliga eller följdskador oavsett för brott mot garanti, kontrakt, strikt ansvar, skadestånd eller annat) som uppstår ur eller till följd av användning eller oförmåga att använda produkterna och/eller det medföljande skriftliga materialet, även om Toshiba, dess leverantör, en auktoriserad Toshiba-representant, tjänsteleverantör eller återförsäljare har informerats om möjligheten av sådana skador eller anspråk från tredje part. Toshibas eller dess leverantörs ansvar som inte är undantagna skall begränsas till inköpspriset för TV-produkterna.

Hur du får garantiservice

1. Din Toshiba-begränsade garanti omfattar en Carry-in eller Send-in garantiservice. vissa länder kan en upphämtning och retur också tillhandahållas. Om du vill veta mer om den lokala täckningen, kontakta Toshiba eller din auktoriserade serviceleverantör. Garantiservicen omfattar följande regler och villkor:

Reparationsservice är tillgängliga för TV-produkter köpta och belägna i ett land där Toshiba eller dess auktoriserade tjänsteleverantörer erbjuder garantiservice som omfattas av villkoren i denna begränsade garanti. Anspråk enligt denna begränsade garanti kommer att erbjudas bara om anspråket gjorts inom garantiperioden.

2. KollaSe Toshibas support-webbplats för ytterligare hjälp och kontaktinformation i ditt land.

www.toshiba-tv.com/support

3. Innan du kontaktar Toshiba:

 

  • Kontrollera om dina TV-produkter är anslutna till elnätet och har slagits på korrekt.
  • Återställ TV-produkterna till den ursprungliga konfigurationen genom att ta bort tillbehör och externa anslutningar; koppla bort alla lagringsenheter eller annan kringutrustning;
  • Se användarhandboken för viktiga tips om hur du kör och felsöker dina TV-produkter kontrollera senaste informationen på Toshibas support-webbplats;
  • Anteckna TV-produkternas namn, modellnummer, serienummer, konfiguration av maskinvara och programvara och en beskrivning av problemet (t.ex felmeddelanden som visas på skärmen);

4. Ring Toshibas kundtjänst i landet där du befinner dig. Toshiba kommer att försöka lösa garantiärenden per telefon och kan behöva din hjälp för att utföra rutinmässiga diagnostiska procedurer i samband med detta samtal. Om Toshibas kundtjänst hittar hårdvarufel på dina TV-produkter kommer du att förses med ett identifikationsnummer och instruktioner på lämpligaste sätt (t.ex fax, e-post, telefon).

5. Om dina TV-produkter är berättigade till avhämtning och retur ordnar Toshiba avhämtning av den defekta enheten från dig, reparerar den och lämnar tillbaka den hos dig. Toshiba kommer att debiteras alla reparations, logistik och försäkringskostnader i denna process.

6. Enligt villkoren av avhämtningsgarantiservicen kommer du att behöva leverera dina TV-produkter till en Toshiba-auktoriserad serviceleverantör för garantireparation och ordna för upphämtning efter avslutad reparation. Du måste i förväg betala fraktavgifter, skatter eller åligganden i samband med transport av TV-produkterna till och från den Toshiba-auktoriserade serviceleverantören. Dessutom ansvarar du för försäkring av TV-produkterna både för leverans och upphämtning eftersom varken Toshiba eller företaget som erbjuder garantiservice å Toshibas vägnar har något ansvar för skada eller förlust under transport.

7. Ordna säker emballering av enheten om du skickar in den eller om den plockas upp av Toshiba. Skador som orsakats av felaktig förpackning av slutanvändaren kommer inte ersättas av Toshiba. Originallådor är mest lämplig packning och skall användas av kunden. Toshiba är inte skyldig att tillhandahålla kartonglådor.

Geografisk täckning

Nedan hittar du en lista över länder som omfattas av den begränsade garantin för Toshiba för dina produkter.

Länder i tillämpningsområdet för Toshibas  begränsade garanti:

Albanien, Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike Métropolitaine, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Irland, Kosovo, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina, Storbritannien

Vestel är  varumärkeslicensinnehavare för Toshiba Visual Solutions Corporation i länderna  som anges i avsnittet Geografisk täckning och garant för ovanstående  garantibetingelser.

Vestel Poland Sp. z o.o. , 2 salsy Str. 02-823 , Warsaw/Poland

Friskrivning från partner: Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och länder.

To The Top