Περιορισμένη εγγύηση της Toshiba

Κάλυψη από την εγγύηση

α. Εγγύηση Προϊόντων Τηλεόρασης

 H Περιορισμένη Εγγύηση της Toshiba έχει εφαρμογή σε όλα τα "Προϊόντα τηλεόρασης" που πωλήθηκαν από την 01.01.2017.

H Toshiba εγγυάται ότι οποιαδήποτε τηλεόραση Toshiba ("Προϊόντα τηλεόρασης") πωλήθηκε για πρώτη φορά σε έναν τελικό χρήστη είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα σε εξαρτήματα και εργασία υπό συνθήκες κανονικής χρήσης για όλη τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης η οποία είναι γενικά είκοσι τέσσερις (24) μήνες (Περίοδος Εγγύησης), υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν αξιώσεις στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα υποβληθούν εντός της Περιόδου Εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει την αρχική ημέρα της αγοράς. Το αρχικό σας παραστατικό αγοράς (απόδειξη πώλησης) που εμφανίζει την ημερομηνία αγοράς, τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς των Προϊόντων Τηλεόρασης, αποτελεί το αποδεικτικό σας σχετικά με την ημερομηνία αγοράς.

H παρούσα εγγύηση έχει εφαρμογή μόνο σε χώρες οι οποίες καλύπτονται στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης για το προϊόν σας, δηλ. οποιαδήποτε χώρα όπου η Toshiba ή οι Εξουσιοδοτημένοι της Πάροχοι Σέρβις προσφέρουν υπηρεσίες εγγύησης υποκείμενες στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των καλυπτόμενων χωρών στο τέλος του παρόντος εντύπου.

H παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας για το σέρβις που απαιτείται για να αποκατασταθεί η πλήρως λειτουργική κατάσταση των Προϊόντων Τηλεόρασης. Η Toshiba,κατ' επιλογή της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε ελαττωματικά Προϊόντα Τηλεόρασης ή εξαρτήματα αυτών καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση με νέα ή εργοστασιακά ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή Προϊόντα Τηλεόρασης τα οποία ισοδυναμούν ως προς την απόδοση με νέα προϊόντα. Ένα Προϊόν Τηλεόρασης ή εξάρτημά του που επισκευάζεται ή αντικαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα καλύπτεται για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης που έχει εφαρμογή στα Προϊόντα Τηλεόρασης ή στο εξάρτημα. Όλα τα εξαρτήματα και Προϊόντα Τηλεόρασης που αντικαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης θα περιέρχονται στην κυριότητα της Toshiba. Περαιτέρω αξιώσεις κατά της Toshiba αποκλείονται ρητώς.

H παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση αποτελεί εμπορική εγγύηση και δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα, τα οποία ενδέχεται να προβλέπουν πρόσθετα δικαιώματα για καταναλωτές

β. Εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη

 

H Toshiba μπορεί να αποστείλει απευθείας στον τελικό χρήστη Εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη, όπως βάσεις τηλεόρασης ή τηλεχειριστήρια. Με την παραλαβή από τον τελικό χρήστη του εξαρτήματος αντικατάστασης, το αρχικό εξάρτημα περιέρχεται στην κυριότητα της Toshiba. Αν ζητηθεί από την Toshiba, το αρχικό εξάρτημα θα πρέπει να επιστραφεί στην Toshiba με έξοδα της Toshiba. Σε περίπτωση που το αρχικό εξάρτημα δεν παραληφθεί από την Toshiba εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον τελικό χρήστη των οδηγιών αποστολής, ο τελικός χρήστης θα χρεωθεί τη λιανική τιμή του εξαρτήματος αντικατάστασης.

Εξαιρέσεις από την Εγγύηση και Αποποίηση Ευθυνών

H Περιορισμένη Εγγύηση που αφορά τα Προϊόντα Τηλεόρασης υπόκειται στις παρακάτω εξαιρέσεις και περιορισμούς:

α. Εξαιρέσεις

      H παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Οποιαδήποτε Προϊόντα Τηλεόρασης δεν κατασκευάστηκαν από ή για την Toshiba, ή πωλήθηκαν σε τελικό χρήστη σε χώρα η οποία δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

 2. Οποιαδήποτε Προϊόντα Τηλεόρασης, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν καταστεί ελαττωματικά (α) ως αποτέλεσμα μη ενδεδειγμένης χρήσης των Προϊόντων Τηλεόρασης, μη χρήσης των Προϊόντων Τηλεόρασης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ή άλλης κακής χρήσης, κακομεταχείρισης ή αμέλειας, (β) από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν κατασκευάστηκαν ή πωλήθηκαν από την Toshiba, (γ) από τροποποίηση των Προϊόντων Τηλεόρασης, (δ) ως αποτέλεσμα εργασιών σέρβις από οποιονδήποτε άλλον από την Toshiba ή Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις της Toshiba, (ε) από ακατάλληλη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή των Προϊόντων Τηλεόρασης στην Toshiba ή τους συνεργάτες πωλήσεων ή έναν Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις της Toshiba ή (στ) από ακατάλληλη εγκατάσταση προϊόντων τρίτων (π.χ. καρτών επέκτασης μνήμης).

 3. Οποιαδήποτε Προϊόντα Τηλεόρασης ή εξαρτήματά τους στα οποία ετικέτες ή αριθμοί σειράς έχουν τροποποιηθεί ή καταστεί μη αναγνώσιμοι.

 4. Τακτική συντήρηση, έλεγχο, εύλογη φθορά αναλώσιμων μερών, π.χ. του τηλεχειριστηρίου.

 5. Αισθητικές ζημιές όπως εκδορές και βαθουλώματα, γδαρμένα, ξεθωριασμένα ή χρωματικά αλλοιωμένα πλαίσια, καλύμματα και πλαστικά.

 6. Εμπορική ή επαγγελματική χρήση των Προϊόντων Τηλεόρασης.

 7. Ζημιές και/ή ελαττώματα προκαλούμενα από το περιβάλλον, που είναι αποτέλεσμα της επίδρασης καπνού, σκόνης, αιθάλης ή άλλων εξωτερικών επιδράσεων.

 8. Ελαττώματα λόγω ανωτέρας βίας όπως π.χ. κεραυνού, νερού, φωτιάς, λανθασμένης τάσης, ανεπαρκούς αερισμού.

 9. Βλάβες εικονοστοιχείων που είναι εντός των προδιαγραφών ISO 9241-307 Κατηγορία II

 10. Η εγγύηση θα ακυρωθεί αν το προϊόν πωληθεί σε νέο ιδιοκτήτη

 Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες της Toshiba για τη χρήση και τη συντήρηση, αν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά ή υλικά που δεν αντιστοιχούν στις αρχικές προδιαγραφές ή αν υπάρξουν επεμβάσεις από μη εξειδικευμένο προσωπικό ή αν τα Προϊόντα Τηλεόρασης εμφανίζουν οποιαδήποτε ένδειξη κακής χρήσης, υπερβολικής χρήσης, αμελούς χειρισμού, θα πρέπει να παρέχετε απόδειξη ότι το ελάττωμα δεν προκλήθηκε από μία από αυτές τις περιστάσεις.

Αν τα Προϊόντα Τηλεόρασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση για έναν από τους προαναφερθέντες λόγους, η Toshiba μπορεί και πάλι να προσφέρει επισκευή, αν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την περίπτωση η Toshiba ενδέχεται να χρεώσει τον τελικό χρήστη για ανταλλακτικά, εργασία και έξοδα. Επιπλέον, η Toshiba επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρεώσει τον τελικό χρήστη για τη σύνταξη της εκτίμησης του κόστους. Ακόμα, η Toshiba μπορεί να χρεώσει το κόστος που προκύπτει για τον έλεγχο των Προϊόντων Τηλεόρασης σε περιπτώσεις όπου λόγω αμελείας, στα πλαίσια της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, αναφερθεί μια ζημιά ή ένα ελάττωμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.

H Toshiba δεν φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς/ παράδοσης/ ασφάλισης, δασμούς εισαγωγής, φόρους, τέλη χορήγησης αδείας και οποιεσδήποτε χρεώσεις από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου/ φαξ ως συνέπεια της βλάβης των Προϊόντων Τηλεόρασης.

β. Αποποίηση Ευθυνών Εγγύησης

Εκτός από την παρεχόμενη ρητή εγγύηση και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η Toshiba, οι εξουσιοδοτημένοι της μεταπωλητές και οι εξουσιοδοτημένοι της πάροχοι σέρβις δεν εκδίδουν καμία εγγύηση ή διασφάλιση για τα προϊόντα τηλεόρασης.

H Toshiba ρητά αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, είτε ρητή είτε υπονοούμενη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, αλλά χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα του αποκλεισμού, αποκλείονται τυχόν υπονοούμενοι όροι σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση και/ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων είτε σε σύμβαση είτε σε αδικοπραξία. Τυχόν υπονοούμενες εγγυήσεις που ενδέχεται να επιβάλλονται από τη νομοθεσία περιορίζονται σε διάρκεια μέχρι τη διάρκεια της ρητής περιορισμένης εγγύησης που παρέχεται από την Toshiba ως το βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο. Ως το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, σε καμία περίπτωση η Toshiba ή ο προμηθευτής της δεν θα φέρει την ευθύνη για (1) ζημία, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης ή (2) οποιαδήποτε ζημία (περιλαμβανομένων άμεσων και έμμεσων ζημιών, απώλεια επιχειρηματικών κερδών, απώλεια αποταμιεύσεων ή άλλων ειδικών, περιστασιακών, παραδειγματικών ή επακόλουθων ζημιών είτε για παραβίαση εγγύησης, σύμβαση, αντικειμενική ευθύνη, αδικοπραξία ή άλλως) που προκύπτει από ή είναι αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης των προϊόντων και/ή των εσωκλειόμενων γραπτών υλικών, ακόμα και αν η Toshiba, ο προμηθευτής της, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, πάροχος σέρβις ή έμπορος της Toshiba έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση από οποιονδήποτε τρίτον. Οποιαδήποτε ευθύνη της Toshiba ή του προμηθευτή της δεν έχει αποκλειστεί θα περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων τηλεόρασης.

Λήψη Σέρβις Εγγύησης

H Περιορισμένη Εγγύηση της Toshiba περιλαμβάνει σέρβις εγγύησης με την προϋπόθεση Μεταφοράς ή Αποστολής του προϊόντος από το χρήστη. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να παρέχεται και σέρβις εγγύησης με Παραλαβή από το χρήστη & Επιστροφή σε αυτόν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τοπικές καλύψεις, επικοινωνήστε με την Toshiba ή τον τοπικό σας Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις.

H υπηρεσία εγγύησης θα υπόκειται στους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Η υπηρεσία επισκευής είναι διαθέσιμη για Προϊόντα Τηλεόρασης που αγοράστηκαν και βρίσκονται σε μια χώρα όπου η Toshiba ή οι Εξουσιοδοτημένοι της Πάροχοι Σέρβις προσφέρουν σέρβις εγγύησης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Οι αξιώσεις στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης θα ικανοποιούνται μόνο εάν υποβληθούν εντός της περιόδου εγγύησης.

2. Ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Toshiba για περαιτέρω βοήθεια και στοιχεία επικοινωνίας ειδικά για τη χώρα σας.

www.toshiba-tv.com/support

3. Πριν επικοινωνήσετε απευθείας με την Toshiba, παρακαλούμε:

 

  • Ελέγξτε αν τα Προϊόντα Τηλεόρασης είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ρεύματος και έχουν ενεργοποιηθεί σωστά.
  • Πραγματοποιήστε επαναφορά των Προϊόντων Τηλεόρασης στην αρχική τους διαμόρφωση αφαιρώντας αξεσουάρ και εξωτερικές συνδέσεις - αποσυνδέσετε τυχόν απομακρυσμένες συσκευές αποθήκευσης ή άλλα περιφερειακά.
  • Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης για σημαντικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων των Προϊόντων Τηλεόρασης και δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης της Toshiba.
  • Σημειώστε το όνομα, τον αριθμό μοντέλου, τον αριθμό σειράς, τη διαμόρφωση υλικού και λογισμικού και μια περιγραφή του προβλήματος (π.χ. μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη).

4. Καλέστε το Κέντρο Υποστήριξης Toshiba στη χώρα όπου βρίσκεστε. Η Toshiba θα επιχειρήσει να επιλύσει προβλήματα που εμπίπτουν στην εγγύηση μέσω τηλεφώνου και μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά σας για την πραγματοποίηση διαγνωστικών διαδικασιών ρουτίνας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης. Σε περίπτωση που το Κέντρο Υποστήριξης Toshiba εντοπίσει δυσλειτουργίες του εξοπλισμού στα Προϊόντα Τηλεόρασης, θα σας παρέχει έναν αριθμό αναγνώρισης και οδηγίες για το σέρβις χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω φαξ, e-mail, τηλεφώνου).

 5. Αν τα Προϊόντα Τηλεόρασης πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής, η Toshiba θα προγραμματίσει την παραλαβή της ελαττωματικής μονάδας από το χώρο σας, θα πραγματοποιήσει την επισκευή και θα την επιστρέψει ξανά στο χώρο σας. Σε αυτή τη διαδικασία η Toshiba θα αναλάβει όλο το κόστος επισκευής, μεταφοράς και ασφάλισης.

 6. Υπό τους όρους της υπηρεσίας εγγύησης με Παράδοση ή Αποστολή από το χρήστη, θα σας ζητηθεί να παραδώσετε τα Προϊόντα Τηλεόρασης Toshiba σε έναν Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις της Toshiba για επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης και να προγραμματίσετε την παραλαβή του μετά την ολοκλήρωση της επισκευής. Πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων τυχόν χρεώσεις αποστολής, φόρους ή δασμούς που συνδέονται με τη μεταφορά των Προϊόντων Τηλεόρασης προς και από

τον Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις της Toshiba. Επιπλέον, έχετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη της ασφάλισης των Προϊόντων Τηλεόρασης τόσο για την παράδοση όσο και για την παραλαβή, αφού ούτε η Toshiba ούτε η εταιρεία που προσφέρει σέρβις εγγύησης για λογαριασμό της Toshiba δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες κατά τη μεταφορά.

7. Εξασφαλίστε τη σωστή συσκευασία της μονάδας αν την αποστείλετε ή την παραλάβει η Toshiba. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη συσκευασία από τον τελικό χρήστη δεν θα καλύπτονται από την Toshiba. Τα αρχικά χαρτοκιβώτια είναι η πλέον κατάλληλη συσκευασία και πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον πελάτη. Η Toshiba δεν υποχρεούται να παρέχει χαρτοκιβώτια.

Γεωγραφική Κάλυψη

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα των χωρών που καλύπτονται από την Περιορισμένη Εγγύηση της Toshiba για τα προϊόντα σας.

Χώρες που καλύπτονται από την Περιορισμένη  Εγγύηση της Toshiba:

Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Μητροπολιτική Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κοσσυφοπέδιο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,Τουρκία,Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.(12 μήνες εγγύηση)

H Vestel είναι  κάτοχος άδειας χρήσης εμπορικού σήματος της TVS REGZA Corporation για τις χώρες που αναφέρονται υπό τον τίτλο Γεωγραφική κάλυψη και  εγγυήτρια εταιρεία στους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Αποποίηση συνεργατών: Το Google, το Google Play, το YouTube, το Android TV και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

To The Top