Toshiba Obmedzená záruka

Pokrytie záruky

a. Záruka na TV príjímače

Toshiba obmedzená záruka sa vzťahuje na všetky TV príjímače predané od 1. Januára 2017. Toshiba zaručuje, že všetky televízory Toshiba (TV prijímač) prvý krát predané konečnému užívateľovi sú bez chýb súčiastok a vyhotovenia pri normálnom používaní počas záručnej doby, ktorá je všeobecne dvadsaťštyri (24) mesiacov (Záručná doba), za podmienky, že všetky nároky v rámci tejto obmedzenej záruky musia byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba začne plynúť v pôvodný deň nákupu. Vaša originálna nákupná faktúra (potvrdenka o predaji), na ktorej je uvedený dátum nákupu, číslo modelu, a sériové číslo TV prijímača, je vašim dôkazom o dátume nákupu.

Táto záruka je uplatniteľná iba v krajinách pokrytých touto Obmedzenou zárukou pre Váš produkt, t.j. všetky krajiny kde Toshiba alebo jeho Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb ponúka záručný servis podľa podmienok určených v tejto záruke. Zoznam pokrytých krajín nájdete na konci tejto brožúry.

Táto záruka sa vzťahuje na náklady náhradných súčiastok a práce potrebnej na uvedenie Vášho TV prijímača do plne funkčného stavu. Toshiba podľa svojho zváženia opraví alebo vymení všetky chybné TV prijímače alebo ich súčiastky, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, za nové alebo továrensky repasované súčiastky alebo TV prijímače, ktoré sa výkonom vyrovnajú novým produktom. TV prijímače alebo súčiastky, ktoré sa opravia alebo vymenia v rámci tejto Obmedzenej záruky budú pokryté počas zostávajúcej záručnej doby zárukou vzťahujúcou sa na TV prijímače alebo súčiastky. Všetky súčiastky a TV prijímače vymenené v rámci tejto záruky sa stanú majetkom firmy Toshiba. Ďalšie nároky voči firme Toshiba sú vyslovene vylúčené.

Táto Obmedzená záruka nie je komerčnou zárukou a nedotýka sa Vašich zákonom daných práv, ktoré Vám môžu zaručiť ďalšie práva dostupné spotrebiteľom

b. Súčiastky vymeniteľné spotrebiteľom

Toshiba môže vykonať servis spotrebiteľom vymeniteľných súčiastok ako sú TV stojany alebo diaľkový ovládač prostredníctvom dodávky. Po obdržaní náhradnej súčiastky konečným užívateľom, originálna súčiastka sa stane majetkom firmy Toshiba. Ak o to požiada firma Toshiba, originálna súčiastka by ma mala vrátiť do firmy Toshiba na náklady firmy Toshiba. V prípade, že Toshiba neobdrží originálnu súčiastku do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, keď konečný užívateľ obdržal pokyny týkajúce sa dodávky, konečnému užívateľovi bude účtovaná maloobchodná cena náhradnej súčiastky.

Výnimky zo záruky a zrieknutie sa povinnosti

Obmedzená záruka týkajúca sa Vášho TV prijímača podlieha týmto výnimkám a obmedzeniam:

a. Výnimky

Táto Obmedzená záruka sa sa nevzťahuje na:

1. Akékoľvek TV prijímače nevyrobené firmou alebo pre firmu Toshiba, alebo predané konečnému užívateľovi v krajine, ktorá nie je pokrytá touto zárukou.

2. Akékoľvek TV prijímače, ktoré boli poškodené alebo uvedené do poruchového stavu (a) výsledkom používania TV prijímača iným ako normálnym určeným spôsobom používania, nepoužívaním TV prijímača v súlade s Užívateľskou príručkou alebo v dôsledku nesprávneho, nenáležitého používania alebo zanedbania TV prijímača ; (b) použitím súčiastok nevyrobených alebo predaných firmou Toshiba ; (c) úpravou TV prijímačov ; (d) výsledkom servisu vykonávaného inou osobou ako firma Toshiba alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb Toshiba; (e) nesprávnym prevozom alebo balením pri vrátení TV prijímača do firmy Toshiba alebo predajným partnerom alebo autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb; alebo (f) nesprávnou inštaláciou výrobkov tretej strany (napr. rozširovacie pamäťové karty)

3. akékoľvek TV prijímače alebo ich súčiastky na ktorých boli štíty alebo sériové čísla zmenené alebo urobené nečitateľnými.

4. Pravidelná údržba, inšpekcia, prijateľné opotrebovanie spotrebných súčiastok napr. diaľkový ovládač.

5. Kozmetické chyby ako škrabance a vruby, poškrabané, vyblednuté alebo odfarbené rámy, kryty alebo plastové časti.

6. Komerčné a profesionálne používanie TV prijímačov.

7. Poškodenia a/alebo závady životného prostredia spôsobené dymom, prachom, sadzou alebo inými vonkajšími vplyvmi.

8. Závady spôsobené vyššou mocou ako napr. blesk, voda, oheň, nesprávne napätie, nedostatočné vetranie.

9. Pixelové chyby, ktoré sú v rámci špecifikácie normy ISO 9241-307 II. trieda

10. Záruka bude zrušená, ak sa výrobok znovu predá.

Ak sa nedodržia pokyny firmy Toshiba týkajúce sa prevádzky a údržby, alebo sa použijú náhradné súčiastky, ktoré nezodpovedajú originálnym špecifikáciám, alebo sa vykonajú zásahy prostredníctvom nekvalifikovaného personálu, alebo ak TV prijímače preukazujú akékoľvek známky nesprávneho, nadmerného používania, nedbanlivého zaobchádzania, Vy budete musieť predložiť dôkaz o tom, že chyba nebola spôsobená niektorou z týchto okolností.

Ak sa TV prijímač nevzťahuje táto Obmedzená záruka kvôli jednej z vyššie uvedených dôvodov, firma Toshiba napriek tomu môže ponúknuť opravu, ak o to zákazník požiada. Prosíme, verte na vedomie, že v tomto prípade firma Toshiba môže účtovať konečnému užívateľovi za súčiastky, prácu a náklady. Okrem toho si Toshiba vyhradzuje právo účtovať konečnému užívateľovi za prípravu rozpočtu. Ďalej Toshiba môže účtovať náklady vzniknuté pri prehliadke TV prijímačov v prípadoch , kde bol tyrdený výskyt poškodenia alebo závady patriacej do Obmedzenej záruky, ktoré však v skutočnosti neexistovali.

Toshiba nenesie zodpovednosť za žiadne náklady dopravy/dodania/poistenia, dovozné clá, dane, licenčné poplatky a akékoľvek iné poplatky za telefón /fax vzniknuté v dôsledku zlyhania TV prijímača.

b. Zrieknutie sa povinnosti poskytovať záruku

S výnimkou výslovných záruk poskytovaných a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, Toshiba, jej autorizovaní predajcovia alebo autorizovaní poskytovatelia služieb pre váš televízny produkt neposkytujú žiadnu záruku alebo garanciu. Toshiba výslovne vylučuje akúkoľvek inú zodpovednosť, či už výslovnú alebo implicitnú, v plnom zákonom povolenom rozsahu. Najmä, ale bez obmedzenia na všeobecné vylúčenia, akékoľvek predpokladané podmienky, ako sú predajnosť, uspokojivá kvalita, vhodnosť pre konkrétny účel a/alebo neporušenie práv tretích strán sú vylúčené či už v rámci záväzku alebo deliktu. Všetky predpokladané záruky, ktoré môžu byť uložené zákonom, sú obmedzené na dobu trvania výslovnej obmedzenej záruky poskytnutej spoločnosťou Toshiba v rozsahu ktorý povoľuje príslušný zákon. V najväčšom možnom rozsahu povolenom aplikovateľným právom, spoločnosť Toshiba alebo jej dodávateľ v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za (1) zničenie alebo straty alebo poškodenia záznamov, dát alebo vymeniteľných pamäťových médií, alebo (2) akékoľvek iné škody (vrátane priamej alebo nepriamej škody, straty zisku, straty úspor alebo iných zvláštnych, náhodných, značných alebo vyplývajúcich škôd, vzniknutých z príčiny porušenia záručných podmienok, zmluvy, prísnej zodpovednosti, v dôsledku deliktu alebo z inej príčiny) vyplývajúce z príčiny alebo v dôsledku použitia alebo nemožnosti používania produktu a/alebo priložených písomných materiálov, a to aj v prípade, ak Toshiba, jej dodávateľ, autorizovaný zástupca spoločnosti Toshiba, poskytovateľ služieb alebo predajca boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd alebo akýchkoľvek nárokov zo strany tretích osôb. Všetka zodpovednosť spoločnosti Toshiba alebo jeho dodávateľa, ktorá nie je vylúčená, bude obmedzená do výšky kúpnej ceny televíznych produktov.

Využitie záručného servisu

Vaša Obmedzená záruka Toshiba zahŕňa záručné služby Carry-in (Prinášanie) alebo Send-in (Zaslanie). V niektorých krajinách môže byť dostupná aj záručná služba Pick-up & Return (vyzdvihnutie a vrátenie). Pre zistenie miestneho pokrytia kontaktujte firmu Toshiba, alebo svojho Autorizovaného poskytovateľa servisných služieb.

Záručný servis bude podliehať týmto podmienkam:

1. Opravné služby sú dostupné pre TV prijímače zakúpené a nachádzajúce sa v krajine, kde firma Toshiba alebo jej Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb poskytuje záručný servis podľa podmienok uvedených v tejto Obmedzenej záruke. Nároky v rámci tejto Obmedzenej záruky sa budú uplatňovať len v rámci záručnej doby.

2. Prosíme, pre ďalšiu pomoc a kontaktné údaje vo vašej krajine navštívte podpornú stránku Toshiba.

www.toshiba-tv.com/support

3. Pred priamym kontaktovaním firmy Toshiba:

 

  • Skontrolujte či Váš TV prijímač je zapojený do elektrickej siete a správne zapnutý;
  • Vráťte TV prijímač do jeho pôvodnej konfigurácie odstránením príslušenstiev a externých prípojov; odpojte všetky diaľkové zálohovacie zariadenia alebo iné periférne zariadenia;
  • Pre dôležité tipy o tom, ako ovládať Váš TV prijímač a odstraňovať jeho chyby si pozrite Užívateľskú príručku a zistite najnovšie informácie na podpornej webstránke firmy Toshiba;
  • Zaznamenajte si meno, modelové číslo, sériové číslo, hardvérovú a softvérovú konfiguráciu TV prijímača a popis problému (napr. chybové odkazy objavujúce sa na obrazovke);

4. Volajte Zákaznícke centrum Toshiba v krajine kde sa nachádzate. Toshiba sa pokúsi vyriešiť záručný problém vez telefón a môže Vás požiadať o pomoc pri vykonávaní rutinných diagnostických postupov súvisiacich s týmto volaním. V prípade, že Zákaznícke centrum Toshiba zistí hardvérov= chyby na Vašom TV prijímači, dostanete identifikačné číslo a servisné pokyny najpohodlnejším spôsobom (napr. faxom, e-mailom, hlasovou správou)

5. Ak sa na Váš TV prijímač vzťahuje záručná služba Pick-up & Return , Toshiba sa postará o vyzdvihnutie chybného zariadenia vo vašej lokalite , opraví ho a vráti späť do Vašej lokality. Toshiba bude znášať všetky náklady opravy, logistiky a poistenia v tomto procese.

6. Podľa podmienok záručnej služby Carry-in alebo Send-in bude od Vás Toshiba žiadať, aby ste odniesli Váš TV prijímač Autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb Toshiba na záručnú opravu a po dokončení opravy sa postarať o jej vyzdvihnutie. Musíte vopred zaplatiť všetky náklady dopravy, dane alebo clá súvisiace s prepravou TV prijímača k Autorizovanému poskytovateľovi servisných a späť. Okrem toho ste zodpovedný za poistenie TV prijímača tak v prípade dovozu ako aj odvozu, keďže ani Toshiba, ani spoločnosť ponúkajúca záručný servis v mene firmy Toshiba neznáša žiadnu zodpovednosť za škody a straty počas prepravy.

7. Zabezpečte náležité balenie prístroja ak ho odosielate alebo vyzdvihujete cez firmu Toshiba. Škody spôsobené nesprávnym zabalením uskutočneným konečným užívateľom nebudú hradené firmou Toshiba. Originál kartónová krabica je najvhodnejším obalom a mala by byť používaná zákazníkom. Toshiba nie je povinná poskytovať kartónové krabice.

Zemepisné pokrytie

Nižšie nájdete zoznam krajín, ktorí sú pokryté Obmedzenou zárukou pre Váš produkt:

Krajiny pokryté Obmedzenou zárukou Toshiba:

Albánsko, Austria, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Croatia, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Írsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko,Luxembourg, Malta, Macedónsko, Montenegro, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko,Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo.

Vestel je  ochranná známka spoločnosti Toshiba Visual Solutions Corporation pre krajiny  uvedené v časti Geografické pokrytie a je ručiteľom vyššie uvedených záručných  podmienok.

 Vestel  UK Ltd., Waterside Drive, Langley, Berkshire SL3 6EZ

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

To The Top