Riadenie chemických látok

Reach

Chemická regulácia REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Európskej únie (EÚ) nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2007.

Vestel splní všetky požiadavky REACH a zaväzujeme sa poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich výrobkoch podľa nariadenia REACH.

Na základe záväzku spoločnosti Toshiba, že životné prostredie bude prioritou vo všetkých našich obchodných aktivitách, aby sme tak chránili bezpečnosť a zdravie ľudí ako aj svetové prírodné zdroje, Vestel podporuje celkový cieľ REACH a zaväzuje sa dodržiavať a plniť všetky zákonné povinnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

To The Top