1. Zásady ochrany súkromia a používanie  cookies na webových stránkach správcu dát

Základné údaje

Dôvera užívateľov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme pre vás pripravili tento dokument, aby sme vás informovali o pravidlách zberu a použitia údajov a používanie cookies na našich webových stránkach na adrese https://www.toshiba-tv.com/ ďalej len ako "Webová stránka").

Na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a úrovne kvality vás žiadame o prečítaní týchto Zásad.

Radi by sme vás informovali, že v súvislosti s osobnými údajmi sme Správcom dát. V tejto súvislosti "my" znamená Vestel Ticaret A.Ş. so sídlom na adrese Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Turecko (ďalej len ako "Správca dát", "my", "náš / naša").

Každy, kto používa naše Webové stránky (ďalej ako "Používateľ"), nás môže kontaktovať na mailovej adrese: vesteltrade@vestel.com.tr  


Zber a  spracovanie osobných údajov

Použitie webových stránok automaticky vedie k zberu dát o Používateľovi. Tieto dáta zahŕňajú: IP adresu, stránky navštívené v rámci webovskej stránky, typ prehliadača, verziu prehliadača, časy návštev, frekvencia návštev, krajinu a mesto, odkiaľ sa Užívateľ na Webové stránky pripojil. Vyššie uvedené údaje sa zbierajú do priečinkov zvaných cookies a ukladajú sa do protokolov servera. Tieto informácie slúžia ako štatistické údaje o činnosti Užívateľov našich webových stránok a nebudú použité pre odhalenie totožnosti akejkoľvek osoby. Použitie Webových stránok nie je viazané na zadanie osobných dát užívateľa. Užívateľ môže svoje osobné údaje oznámiť Správcovi dát aj prostredníctvom e-mailu, odoslaného na adresu vesteltrade@vestel.com.tr.


 Automaticky získané údaje sú spracovávané v rámci nášho oprávneného prospechu na účely zdravého fungovania webových stránok. Údaje, ktoré nám poskytnú sami užívatelia, budú spracované v krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, vrátane krokov, požadovaných stranou, ktorej sa dáta týkajú, pred uzavretím zmluvy, účelu začatia a uplatnenie obchodnej spolupráce a účelu udržiavanie kontaktov (oprávnený prospech správcu dát). Aj keď poskytovanie údajov podlieha zásade dobrovoľnosti, je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Osobné údaje Používateľa budú z našej strany uchovávané po dobu, potrebnú na dosiahnutie uvedených cieľov.

Osobné údaje Užívateľov, získané cez webové stránky, a elektronická korešpondencia, vrátane korešpondencie s obchodnými zástupcami, uskutočnené cez e-mailovú adresu správcu dát, môžu byť poskytnuté príjemcom v nasledujúcich kategóriách: (I) poskytovatelia, poskytujúce Správcovia dát technické a organizačné riešenia na zaistenie riadenie spoločnosti Správca dát, vrátane organizácií, prevádzkujúcich komunikačné a informačné systémy a organizácií, zabezpečujúcich komunikačné a informačné prostriedky pre Správca dát (obzvlášť poskytovatelia komunikačných a informačných služieb), (II) osoby a organizácie, spojené so Správcom dát v súvislosti s kapitálom alebo subjektom , a (III) kolegovia a zamestnanci Správca dát.

Osobné údaje Používateľa nie sú a nebudú odovzdávané do akejkoľvek tretej krajiny alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii. 

Užívateľ má právo pristupovať k svojim osobným údajom, požadovať opravu svojich osobných údajov, požadovať presun svojich osobných údajov, obmedzovať spracovanie svojich osobných údajov a podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. Okrem toho má Užívateľ právo stiahnuť späť svoj súhlas ohľadom údajov, poskytnutých na základe jeho dobrovoľného súhlasu.

Užívateľ je ďalej v prípade, že odhalí zneužitie vyššie uvedených ustanovení z našej strany, oprávnený na základe zákona o ochrane osobných údajov, najmä na základe spôsobu a postupu, stanoveného vo veci ochrany osobných údajov Uznesením parlamentu, podať sťažnosť k oprávnenej kontrolnej inštitúcii.

Akékoľvek vydanie automatického rozhodnutia ohľadom osobných údajov Užívateľov alebo získavanie profilu z týchto dát nepripadá do úvahy.

Bezpečnosť osobných údajov, poskytnutých Používateľovi, je našou najvyššou prioritou, a používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu týchto údajov pred udalosťami, ako sú prístup neoprávnených osôb a iné prezradeniu údajov, ich strata, poškodenie, alebo neoprávnená zmena.


Súbory cookies a iné technológie, používané Webovú  stránkou

Súbory cookies obsahujú upresňujúce informácie, ktoré sú uložené na koncovom zariadení užívateľa a sú určené na použitie na webových stránkach, najmä vo forme malých textových súborov.

Užívateľ má možnosť kontrolovať a spravovať inštalované cookies. Avšak v prípade blokovania alebo zmazaní cookies môže pri používaní Webové stránky vyskytnúť problémy.

Okrem toho má Užívateľ možnosť spravovať cookies prostredníctvom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach zmeny nastavenia prehliadača, blokovanie alebo filtrovanie cookies nájdete na adresách http://www.aboutcookies.org/ alebo http://www.cookiecentral.com/faq/


2. Informačná povinnosť  správcu dát pri e-mailovom kontakte 

Adresa prevádzky Správca dát, súvisiace s vašimi osobnými údajmi, je  Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa, Turecko.

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje:

V súvislosti s úkonmi, vedúcimi k uzavretiu zmluvy, vrátane opatrení, požadovaných stranou, ktorej sa dáta týkajú, pred uzavretím zmluvy, a

na základe oprávneného prospechu správca dát za účelom udržiavanie kontaktov.

Osobné údaje sú alebo môžu byť poskytované príjemcom v týchto kategóriách:

Poskytovatelia, poskytujúce Správcovia dát technické a organizačné riešenia na zabezpečenie riadenia spoločnosti Správca dát, vrátane organizácií, prevádzkujúcich komunikačné a informačné systémy a organizácií, zabezpečujúcich komunikačné a informačné prostriedky pre správcov dát (obzvlášť poskytovatelia komunikačných a informačných služieb),

osoby a organizácie, spojené so Správcom dát v súvislosti s kapitálom alebo subjektom, a

subododavatelé, kolegovia a zamestnanci.

Osobné údaje Používateľa nie sú a nebudú odovzdávané do akejkoľvek tretej krajiny alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu, potrebnú na dosiahnutie uvedených cieľov.

Máte právo pristupovať k svojim osobným údajom, požadovať opravu svojich osobných údajov, požadovať presun svojich osobných údajov, obmedzovať spracovanie svojich osobných údajov a podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že bola vyššie uvedené ustanovenia z našej strany zneužitá, ste oprávnený / a na základe spôsobu a postupu stanoveného príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť k oprávnenej kontrolnej inštitúcii.

Aj keď poskytovanie údajov podlieha zásade dobrovoľnosti, je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Akékoľvek vydanie automatického rozhodnutia ohľadom osobných dát užívateľov alebo získavanie profilu z týchto dát nepripadá do úvahy. 

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

To The Top