Gwarancja na urządzenia Toshiba

Zakres gwarancji

a. Gwarancja dla telewizorów

Ograniczona gwarancja firmy Toshiba ma zastosowanie do wszystkich telewizorów sprzedanych po 01.01.2017. Toshiba gwarantuje, że wszelkie telewizory Toshiba sprzedane użytkownikowi końcowemu są wolne od wad komponentów i wykonawstwa w warunkach normalnego użytkowania w czasie trwania okresu gwarancyjnego, który trwa dwadzieścia cztery miesiące pod warunkiem, że wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji zostaną zgłoszone w tym okresie. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura z uwidocznioną datą zakupu oraz modelem telewizora.

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w krajach wymienionych na końcu tej broszury, w których firma Toshiba lub jej autoryzowani partnerzy serwisowi oferują usługę gwarancyjną z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja obejmuje koszty części zamiennych i robocizny wymaganych do przywrócenia Twojego telewizora do pełnej sprawności. Toshiba, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwy telewizor lub jego części objęte niniejszą gwarancją na nowe lub takie, które dorównują efektywnością funkcjonowania nowym urządzeniom. Telewizor lub części naprawione lub wymienione w ramach niniejszej gwarancji będą objęte gwarancją przez pozostałą część okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji będzie wydłużony o czas naprawy urządzenia. Wszystkie części lub telewizor wymienione w ramach gwarancji stają się własnością firmy Toshiba. Dalsze roszczenia wobec firmy Toshiba są wykluczone.

W przypadku braku zgodności towaru objętego niniejszą gwarancją z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. 

b. Części wymieniane przez klienta

Toshiba może dostarczyć elementy wyposażenia telewizora, takie jak podstawy lub piloty, których wymiany może dokonać użytkownik we własnym zakresie. Po otrzymaniu przez użytkownika elementu wyposażenia, oryginalny element staje się własnością firmy Toshiba. Na prośbę firmy Toshiba, oryginalna część powinna zostać zwrócona na koszt firmy Toshiba. W przypadku, gdy oryginalny element nie zostanie zwrócony przez użytkownika w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od daty otrzymania instrukcji wysyłki, zostanie on obciążony kosztami równymi wartości detalicznej części zamiennej.

Wyłączenia i zastrzeżenia gwarancji

Gwarancja w odniesieniu do telewizorów niżej wymienionym wyłączeniom i ograniczeniom.

a. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1. Telewizorów sprzedanych klientowi końcowemu w kraju nie objętego gwarancją.

 2. Telewizorów, które zostały uszkodzone (a) w wyniku zastosowania odbiornika w celu innym niż jego normalne przeznaczenie, użycia telewizora niezgodnie z instrukcją obsługi lub innego niewłaściwego użytkowania; (b) przez zastosowanie do naprawy nieoryginalnych elementów i podzespołów; (c) poprzez nieuprawnioną modyfikację; (d) w wyniku napraw dokonanych przez osoby inne niż autoryzowany serwis Toshiba; (e) w wyniku niewłaściwego transportu lub pakowania przy zwrocie urządzenia firmie Toshiba, jej partnerom handlowym lub Autoryzowanemu Serwisowi Toshiba;(f) w wyniku nieprawidłowego montażu produktów firm trzecich (np.: kart pamięci) lub spowodowanych przez te produkty.

 3. Telewizorów lub ich części, których etykiety lub numery seryjne zostały zmienione lub są nieczytelne.

 4. Regularnej konserwacji, przeglądów, normalnego zużycia części eksploatacyjnych, np.: pilota.

 5. Uszkodzeń kosmetycznych, takich jak zadrapania i wgniecenia, zarysowania, wyblaknięcia lub przebarwienia ramek, obudów i tworzyw sztucznych.

 6. Handlowego lub profesjonalnego wykorzystania telewizora.

 7. Szkód środowiskowych i/lub defektów wynikających z dymu, kurzu, sadzy lub innych czynników zewnętrznych.

 8. Usterek spowodowanych siłami wyższymi takimi, jak np.: wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, nieprawidłowe napięcie zasilania, niedostateczna wentylacja.

 9. Awarii pikseli, które są zgodne ze specyfikacją ISO 9241-307 klasy II.

10. W przypadku telewizorów OLED, uszkodzeń matrycy wynikających z przerywania procesu odświeżania matrycy, jak również wyświetlania obrazów statycznych.

11. Gwarancja zostanie uznana za nieważną, jeśli produkt zostanie odsprzedany.

 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia telewizora w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji, naprawy przeprowadzonej przez osoby nieuprawnione lub jeżeli telewizor będzie nosić oznaki niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania, ciężar dowodu, że usterka nie została spowodowana przez żaden z powyższych czynników leży po stronie użytkownika.

Jeżeli reklamacja telewizora zostanie odrzucona ze względu na jeden z wyżej wymienionych powodów, Toshiba może zaoferować naprawę odpłatną, przy czym w takim przypadku Toshiba może obciążyć użytkownika kosztami części, robocizny i kosztami własnymi. Ponadto, Toshiba zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika kosztami przygotowania kosztorysu.

Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty transportu/dostawy/ubezpieczenia, ceł przywozowych, podatków, opłat licencyjnych i wszelkich opłat za komunikację telefoniczną/faks, będących wynikiem usterki telewizorów.

b. Wyłączenie gwarancji

Z wyjątkiem gwarancji udzielonej w sposób wyraźny i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Toshiba Poland, jej autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowani serwisanci nie dają żadnej innej gwarancji na telewizor. Firma Toshiba Poland wyraźnie wyklucza każdą inną wyrażoną lub dorozumianą odpowiedzialność, na ile jest to możliwe w ramach obowiązującego prawa. Wykluczone są zwłaszcza, wszelkie dorozumiane warunki w odniesieniu do możliwości sprzedaży, zadowalającej 

jakości, przydatności do konkretnego celu i/lub braku naruszenia praw osób trzecich z tytułu umowy lub ze względu na niedozwolone działanie. Wszelkie dorozumiane gwarancje, które mogą być nałożone przez prawo, są ograniczone w czasie do wyraźnej, ograniczonej gwarancji udzielonej przez firmę Toshiba Poland w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Toshiba Poland lub jej dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za (1) uszkodzenie, utratę lub uszkodzenie dokumentów, danych, danych z nośników pamięci wymiennych, lub (2) jakiekolwiek szkody (włącznie ze szkodami bezpośrednimi, pośrednimi, utratą zysków z działalności gospodarczej, utratą oszczędności lub innymi szczególnymi, przypadkowymi, przykładowymi lub wynikowymi szkodami, niezależnie od tego, czy została naruszona gwarancja, umowa, odpowiedzialność bezpośrednia, został popełniony czyn niedozwolony czy w inny sposób) wynikające z lub będące rezultatem użycia lub niemożności korzystania z produktów i/lub załączonych materiałów pisemnych, nawet jeśli Toshiba Poland, jej dostawca, upoważniony przedstawiciel firmy Toshiba Poland, dostawca usług lub dealer zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód lub roszczeń przez osoby trzecie. Wszelka odpowiedzialność firmy Toshiba Poland lub jej dostawcy, która nie jest wykluczona, jest ograniczona do ceny zakupu produktów telewizyjnych.

Uzyskanie serwisu gwarancyjnego

Gwarancja Toshiba obejmuje przyniesienie lub przysłanie produktu do serwisu gwarancyjnego. W niektórych krajach, serwis gwarancyjny obejmujący odebranie i odesłanie może być również dostępny. Aby uzyskać informacje o lokalnym zasięgu, prosimy o kontakt z firmą Toshiba lub Autoryzowanym Serwisem.

1. Serwis gwarancyjny podlega następującym zastrzeżeniom i warunkom:

Serwis jest dostępny dla telewizorów zakupionych i znajdujących się w kraju, w którym firma Toshiba lub jej autoryzowani operatorzy oferują usługi gwarancyjne z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej gwarancji. Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji będą honorowane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w okresie gwarancyjnym.

 2. Dalszą pomoc i dane kontaktowe w danym kraju można uzyskać na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Toshiba.

www.toshiba-tv.com/support

3. Przed skontaktowaniem się z firmą Toshiba, należy:

 

  • Sprawdzić, czy telewizor jest podłączony do zasilania i włączony poprawnie;

  • Zresetować telewizor do jego pierwotnej konfiguracji poprzez usunięcie akcesoriów i połączeń zewnętrznych; odłączenie wszelkich zdalnych urządzeń pamięci masowej lub innych urządzeń peryferyjnych;

  • Zapoznać się z instrukcją użytkownika w celu uzyskania ważnych wskazówek na temat obsługi i rozwiązywania problemów ze swoim odbiornikiem i sprawdzić najnowsze informacje na stronie pomocy technicznej firmy Toshiba;

  • Zanotować nazwę telewizora, numer modelu, numer seryjny, konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz opisać problem (np.: komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie);

4. Zadzwonić do centrum pomocy technicznej firmy Toshiba w kraju, w którym się znajdujesz lub z Autoryzowanym Serwisem. Toshiba spróbuje rozwiązać problemy gwarancyjne przez telefon i może wymagać pomocy w wykonaniu rutynowych procedur diagnostycznych. Gdyby Centrum Wsparcia Toshiba zlokalizowało awarię sprzętową w telewizorze, podany Ci zostanie numer identyfikacyjny i instrukcje serwisowe w najwygodniejszy dla Ciebie sposób (np.: faks, e-mail, telefon).

 5. Jeśli telewizor kwalifikuje się do odebrania w celu naprawy gwarancyjnej, Toshiba zorganizuje odbiór wadliwego urządzenia z Twojego miejsca zamieszkania, naprawi go i odeśle z powrotem. W takim przypadku, Toshiba poniesie wszelkie koszty naprawy, logistyki i ubezpieczenia.

 6. Zgodnie z warunkami przyniesienia lub przysłania produktu do naprawy w ramach gwarancji, klient zobowiązany będzie do dostarczenia telewizora do Autoryzowanego Serwisu firmy Toshiba oraz do jego odbioru po zakończeniu naprawy.

 7. Urządzenie powinno być właściwie zapakowane na czas transportu do Autoryzowanego Serwisu Toshiba. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem telewizora przez użytkownika końcowego nie zostaną pokryte przez firmę Toshiba. Oryginalne kartony są najodpowiedniejsze do zapakowania i powinny być użyte przez klienta. Toshiba nie jest zobowiązana do zapewnienia opakowań.

8. Wszelkie reklamacje z tytułu gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem infolinii pod numerem: 

22 2727 399.

Zasięg geograficzny

Poniżej znajdziesz listę krajów, w których produkty Toshiba są objęte ograniczoną gwarancją tej firmy.

Kraje objęte ograniczoną gwarancją firmy Toshiba:

Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja metropolitarna, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Irlandia, Kosowo, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Macedonia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja,Ukraina, Wielka Brytania(12 miesięcy gwarancji)

Gwarantem urządzeń marki TOSHIBA w Polsce jest
Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Vestel jest  licencjobiorcą znaku towarowego firmy TVS REGZA Corporation dla  krajów wymienionych w części Zakres geograficzny i gwarantem powyższych  warunków gwarancji.


Zastrzeżenie partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

To The Top