Toshiba ograničena garancija

Pokrivenost garancije

a.Garancija za TV proizvode

Ograničena garancija kompanije Toshiba se primenjuje na sve TV proizvode prodate od 01.01.2017. godine. Kompanija Toshiba daje garanciju za svaki Toshiba televizor („TV proizvodi“)  koji je po prvi put prodat krajnjem korisniku neće imati neispravnosti  u komponentama i izradi prilikom normalne upotrebe tokom trajanja garantnog perioda koji uglavnom iznosi dvadesetčetiri (24) meseca(garantni period), pod uslovom da sve reklamacije koje spadaju u ovu ograničenu garanciju moraju biti podnesene tokom perioda trajanja garancije. Garantni rok počinje da važi od originalnog datuma kupovine. Originalna faktura o kupovini (račun), koja prikazuje datum kupovine, broj modela i serijski broj TV proizvoda, predstavlja vaš dokaz o datumu kupovine.

Ova garancija je primenljiva samo u zemljama koje pokriva ova ograničena garancija za vaš proizvod, tj. sve zemlje u kojima Toshiba ili njen ovlašćeni dobavljač usluga nude garantnu uslugu koja podleže odredbama i uslovima navedenim u ovoj garanciji. Listu država koje su pokrivene garancijom možete da pronađete na kraju Toshiba ograničene garancije.

Ova garancija pokriva troškove delova i rada koji su potrebni za vraćanje TV proizvoda u potpuno ispravno stanje. Toshiba će po sopstvenom nahođenju sve neispravne TV proizvode ili njihove delove koji su pokriveni ovom garancijom popraviti ili zameniti novim odnosno fabrički obnovljenim delovima ili TV proizvodima koji su po performansama jednaki sa novim proizvodima. TV proizvodi ili deo koji se popravi ili zameni pod ovom ograničenom garancijom biće pokriven tokom ostatka originalnog garantnog perioda koji se primenjuje na TV proizvode ili deo. Svi zamenjeni delovi i TV proizvodi zamenjeni pod ovom garancijom postaće vlasništvo kompanije Toshiba. Ostale reklamacije od kompanije Toshiba se izričito odbacuju.

Ova ograničena garancija je komercijalna garancija koja ne utiče na vaša ustavna prava koja mogu obezbediti dodatna prava dostupna korisnicima

b.Korisnički zamenjive jedinice

Kompanija Toshiba može slanjem da servisira delove koje korisnik može da zameni, kao što su stalak za televizor ili daljinski upravljač. Nakon prijema zamenskog dela od strane korisnika, originalni deo postaje vlasništvo kompanije Toshiba. Kompanija Toshiba može da zahteva slanje originalnog dela o svom trošku. U slučaju da kompanija Toshiba ne dobije originalni deo u roku od petnaest (15) radnih dana kada korisnik primi zahtev za slanje, korisniku će biti naplaćena maloprodajna cena zamenskog dela.

Izuzecı garancije i odricanje odgovornosti

Ograničena garancija koja se odnosi na TV proizvode je podložna sledećim izuzecima i ograničenjima:

a.Izuzeci

Ova ograničena garancija ne obuhvata:

 1. Bilo koje TV proizvode koji nisu proizvedeni od strane kompanije Toshiba, odnosno proizvode koji su prodati krajnjem korisniku u zemlji koja nije pokrivena ovom
 2. Bilo koji TV proizvodi koji su oštećeni ili izručeni oštećeni (a) kao rezultat korišćenja TV proizvoda koje ne odgovara njegovoj normalnoj nameni,korišćenja TV proizvoda koje nije u skladu s korisničkim priručnikom ili drugih pogrešaka u korišćenju ili drugih pogrešaka u korišćenju, zloupotrebe ili zanemarivanja TV proizvoda; (b) zbog korišćenja delova koje nije proizvela ni prodala kompanija Toshiba; (c) zbog modifikacija TV proizvoda; (d) kao rezultat servisiranja nije vršila Toshiba ni njen autorizovani servisni provajder; (e) zbog nepravilnog transporta ili pakovanja kod vraćanja TV proizvoda kompaniji Toshiba ili njenom autorizovanom servisnom provajderu; ili (f) zbog nepravilne instalacije proizvoda drugih firmi (npr. kartice za povećanje memorije).
 3. Svi TV proizvodi ili njihovi delovi čiji su serijski brojevi modifikovani ili nečitki.
 4. Redovno održavanje, pregled, blago habanje potrošnih delova, npr. daljinskog upravljača.
 5. Kozmetička oštećenja, kao što su ogrebotine i udubljenja, izgrebani, izbledeli ili požuteli okviri, poklopci i
 6. Komercijalno ili profesionalno korišćenje TV
 7. Oštećenja od atmosferskih uticaja i/ili kvarovi do kojih je došlo usled uticaja dima, prašine, čađi ili drugih spoljašnjih
 8. Nedostaci koje je izazvala viša sila, kao što je, udar groma, voda, požar, neodgovarajući napon ili nedovoljna ventilacija.
 9. Neaktivni pikseli koji se nalaze u okviru specifikacije ISO 9241-307 klasa II
 10. Garancija se smatra nevažećom ukoliko se proizvod

Ukoliko se uputstvo za upotrebu i održavanje kompanije Toshiba ne poštuje, koriste se rezervni delovi ili materijali koji ne odgovaraju originalnim specifikacijama, ili intervencije obavlja nekvalifikovano osoblje, ili ako se na TV proizvodima vide znaci zloupotrebe, prekomernog korišćenja, nemarnog rukovanja, korisnik će morati da obezbedi dokaz da kvar nije prouzrokovala ni jedna od ovih okolnosti.

Ukoliko TV proizvodi ne ispunjavaju uslove ove ograničene garancije zbog nekog od gore navedenih razloga, kompanija Toshiba svakako može da ponudi uslugu popravke na zahtev korisnika. Imajte u vidu da u tom slučaju kompanija Toshiba može da naplati korisniku delove, rad i troškove. Pored toga, kompanija Toshiba zadržava pravo da korisniku naplati pripremu procene troškova. Štaviše, kompanija Toshiba može da naplati troškove pregleda TV proizvoda ukoliko su nemarno navedeni oštećenje ili kvar koji spadaju pod ovu ograničenu garanciju, a koji zapravo ne postoje.

Kompanija Toshiba ne snosi nikakve troškove transporta/isporuke/osiguranja, uvozne poreze, takse, licencne troškove ni bilo kakve troškove komunikacije telefonom/faksom koji su nastali zbog grešaka na TV proizvodima.

 b.Odricanje garancije

Osim pružene izričite garancije i do mere dozvoljene važećim zakonom, kompanija Toshiba, njeni ovlašćeni prodavci ili ovlašćeni provajderi usluga neće davati nikakve garantne usluge ili garanciju za TV proizvode. Toshiba izričito isključuje bilo kakvu odgovornost, direktnu ili indirektnu, do najviše mere dozvoljene zakonom. Posebno, ali bez ogrančenja na opštee odricanje od garancije, bilo kakvi podrazumevani uslovi, kao što su mogućnosti prodaje, zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određene svrhe i/ili poštovanje prava trećih strana, isključena su bilo prema pisanom ili usmenom ugovoru. Bilo kakve podrazumevane garancije koje može zahtevati zakon ograničene su na trajanje uslova izričite ograničene garancije kompanije Toshiba do nivoa određenog važećim zakonom. Do maksimalnog nivoa određenog važećim zakonom, kompanija Toshiba ili njeni dobavljači, ni u kom slučaju neće biti odgovorni za (1) oštećenja, gubitak ili neispravnost evidencije, podataka ili pokretnih memorijskih uređaja, ili (2) bilo kakve štete (uključujući direktne ili indirektne štete, gubitak poslovnog profita, gubitak ušteda, ili druge posebne, nenamerne, pojedinačne ili posledične štete, bilo da se radi o kršenju garancije, ugovora, odgovornosti, prekršaja ili slično), koje nastanu usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja proizvoda i/ili priloženog štampanog materijala, čak i ako su kompanija Toshiba, njen dobavljač, ovlašćeni predstavnik kompanije Toshiba, provajder usluge ili distributer pružili informacije o mogućnosti takvih šteta, kao ni za bilo kakve zahteve trećih strana. Bilo kakva odgovornost kompanije Toshiba ili njenih dobavljača, koja se ne može isključiti, biće ograničena na iznos kupovne cene TV proizvoda.

Dobijanje garantne usluge

Toshiba ograničena garancija obuhvata Carry-in ili Send-in garantno servisiranje. U nekim državama u garantnom roku je dostupna i usluga „Pokupi i vrati“. Da biste proverili dostupnost na lokalnom nivou , obratite se kompaniji Toshiba ili ovlašćenom servisu.

Garantna usluga podleže sledećim odredbama i uslovima:

 1. Usluga popravke je dostupna za TV proizvode koji su kupljeni i nalaze se u zemlji u kojoj Toshiba ili njen ovlašćeni dobavljač usluga nude garantnu slugu koja podleže odredbama i uslovima navedenim u ovoj ograničenoj Reklamacije pod ovom ograničenom garancijom biće priznate jedino ako su prijavljene u okviru garantnog perioda
 2. Za dalju pomoć i detalje o kontaktu u vašoj zemlji, pogledajte veb sajt za podršku kompanije

www.toshiba-tv.com/support

 1. Pre kontaktiranja kompanije Toshiba, molimo Vas da:
  • Proverite da li su TV proizvodi priključeni na struju i pravilno uključeni;
  • vratite TV proizvode na originalnu konfiguraciju tako što ćete ukloniti dodatnu opremu i spoljašnje priključke; isključite sve spoljne uređaje za skladištenje ili druge periferijske uređaje;
  • U korisničkom uputstvu potražite važne savete o tome kako ukloniti kvarove i rešiti probleme sa TV proizvodima i potražite najnovije informacije na veb sajtu za podršku kompanije Toshiba;
  • Zapišite naziv TV proizvoda, broj modela, serijski broj, konfiguraciju hardvera i softvera i opis problema (npr. poruke o grešci koje se pojavljuju na ekranu);
 2. Pozovite centar za podršku kompanije Toshiba u zemlji u kojoj se nalazite. Toshiba će pokušati da reši garancijske probleme preko telefona i može zahtevati vašu pomoć u izvođenju rutinskih dijagnostičkih postupaka u vezi sa ovim proizvodom. Ako Toshiba centar za podršku pronađe grešku u hardveru vaših TV proizvoda, biće vam dostavljen identifikacioni broj i uputstva o servisu na najprikladniji način (npr. faks, e-pošta, telefon).
 3. Ako su vaši TV proizvodi prikladni za Pick-Up & Return (Preuzimanje i vraćanje) garancijsku uslugu, Toshiba će da organizuje preuzimanje neispravne jedinice sa vaše lokacije, popraviti je i vratiti na vašu Toshiba će snositi sve troškove popravke, logistike i osiguranja tokom ovog procesa.
 4. Pod uslovima Carry-in ili Send-in garancijske usluge od Vas će se zahtevati da dostavite Toshiba TV proizvode ovlašćenom Toshiba servisnom provajderu na popravku po osnovu garancije i da se pobrinete za njihovo preuzimanje po završetku Vi morate unapred platiti sve troškove prevoza, takse ili poreze povezane sa transportom TV proizvoda i do Toshiba ovlašćenog servisnog provajdera i od njega. Pored toga, Vi ste odgovorni za osiguravanje TV proizvoda, kako prilikom dopremanja i preuzimanja, tako i za štete ili gubitke nastale tokom transporta, jer niti Toshiba niti kompanija koja za nju nudi garancijski servis, ne snose troškove oštećenja ili gubitka u prevozu.
 5. Obezbedite odgovarajuću ambalažu uređaja ukoliko ga šaljete kompaniji Toshiba ili ga preuzimate od nje. Kompanija Toshiba neće snositi troškove za oštećenja nastala neodgovarajućim pakovanjem uređaja od strane krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik bi trebalo da koristi originalnu kartonsku kutiju jer je ona najpogodnija ambalaža. Kompanija Toshiba nije u obavezi da obezbedi kartonske kutije.

Geografska pokrivenost

U nastavku ćete naći spisak zemalja u kojima važi ograničena garancije kompanije Toshiba za vaše proizvode. Zemlje obuhvaćene Toshiba ograničenom garancijom:

Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Irska, Kosovo, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Makedonija, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Turkey, Velika Britanija(12 months warranty)

 

 

Vestel je licencirani vlasnik robne marke kompanije TVS REGZA Corporation za zemlje koje su navedene u odeljku Geografska pokrivenost i garant je gore navedenih uslova i odredbi garancije.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Изјава о одрицању одговорности партнера: Гоогле, Гоогле Плаи, ИоуТубе, Андроид ТВ и други жигови су заштитни знаци компаније Гоогле ЛЛЦ. Гоогле помоћник није доступан на одређеним језицима и земљама.

To The Top