Toshiba korlátozott garancia

A garancia terjedelme

a. Televíziós termékekre vonatkozó garancia

A Toshiba korlátozott garancia érvényes valamennyi 2017. január 1-től értékesített „TV készülékre“. A Toshiba garantálja hogy minden, első végfelhasználónak eladott Toshiba TV készülék (TV készülék) alkatrészei és kivitelezése tekintetében normál használat esetén a jótállási időszak tartama alatt, ami általában huszonnégy (24) (Jótállási időszak) mentes minden hibától, feltéve, hogy minden a jelen Korlátozott garancia alá eső követelést a Jótállási időszakon belül kell érvényesíteni. A jótállási időszak a vásárlás eredeti napjával kezdődik. Az Ön eredeti vásárlási számlája (eladási bizonylata), amelyen fel van tüntetve a vásárlás napja, a TV készülék modellszáma és sorozatszáma, az Ön bizonyítéka a vásárlás dátumára vonatkozóan.

Ez a garancia csak azokban az országokban érvényesíthető, amelyekre az Ön által vásárolt termékre vonatkozó jelen Korlátozott garancia vonatkozik, azaz minden ország, ahol a Toshiba és a Szerződéses Szerviz Szolgáltatói garanciális szervizt nyújtanak a jelen garanciában meghatározott feltételek szerint. A garancia által érintett országok listáját a jelen könyvecske végén találja. Ez a garancia magába foglalja az Ön TV készülékének a teljes üzemmódba vakló visszaállításához szükséges pótalkatrészek és munka költségeit. A Toshiba a saját belátása szerint megjavít minden hibás TV készüléket vagy annak alkatrészeit, amelyekre ez a garancia vonatkozik, vagy azokat újakra illetve gyárilag felújítottakra cseréli, amelyek teljesítményben egyenértékűek az új termékekkel. Egy olyan TV készülékre vagy alkatrészre, amely a jelen Korlátozott garancia keretében kerül javításra vagy cserére, az eredeti jótállási időszak fennmaradó részében a TV készülékekre vagy alkatrészekre vonatkozó garancia érvényes. Minden a jelen garancia keretében kicserélt alkatrész és TV készülék a Toshiba cég tulajdonába kerül. Minden a Toshiba céggel szemben támasztott további igény kifejezetten kizárt.

Ez a Korlátozott garancia nem kereskedelmi garancia és nem érinti az Önök törvényes jogait, amely a fogyasztóknak további jogokat biztosíthat.

b. A Vásárló által cserélhető alkatrészek

A Toshiba cég az olyan Vásárló által cserélhető alkatrészeket, mint a TV állványok vagy távirányítók szállítással biztosíthatja a végfelhasználó számára. A pótalkatrészeknek a végfelhasználó általi átvételekor az eredeti alkatrész a Toshiba cég tulajdonába kerül. A Toshiba cég kéri, hogy az eredeti alkatrészt juttassa vissza a Toshibához a Toshiba cég költségére. Amennyiben a Toshiba a a szállítmányozási utasítások végfelhasználó általi kézhezvételétől számított tizenöt (15) munkanapon belül az eredeti alkatrészt nem kapja meg, a végfelhasználónak kiszámlázzák a pótalkatrész kiskereskedelmi árát.

A garancia alóli kivételek és lemondó  nyilatkozat

Az Ön Tv készülékével kapcsolatban a Korlátozott garanciára az alábbi kivételek és korlátozások vonatkoznak:

a. Kivételek

    Ez Korlátozott garancia nem terjed ki:

1. Bármely nem a Toshiba által vagy számára gyártott TV készülékre, vagy olyan TV készülékre, amely a végfelhasználónak a jelen garancia által nem érintett országban került eladásra.

2. Minden olyan TV készülékre, amely (a) a normális, rendeltetésszerű használattól eltérő használat, vagy a TV készüléknek a használati utasítással ellentétes használata, vagy egyéb nem megfelelő, helytelen használat, vagy a TV készülékkel való gondatlanság eredményeképpen ; (b) nem a Toshiba által gyártott vagy árusított alkatrészek használata által ; (c) a TV készülék módosításával ; (d) az egyéb mint a Toshiba vagy egy Toshiba Szerviz Szolgáltató által nyújtott szerviz eredményeképpen ; (e) a TV készüléknek a Toshibához vagy értékesítési partnerekhez vagy egy Toshiba Szerviz Szolgáltatóhoz való eljuttatása közben alkalmazott nem megfelelő szállítás vagy csomagolás eredményeképpen vagy (f) harmadik felektől származó termékek (pld. Memória bővítő kártyák) nem megfelelő telepítésével sérült vagy hibásodott meg.

3. Minden olyan TV készülék vagy annak alkatrészei amelyek címkéit vagy sorozatszámait megváltoztatták vagy olvashatatlanná tették.

4. A fogyóeszközök, pld. távirányító rendszeres karbantartása, ellenőrzése és megengedett elhasználódása.

5. Olyan kozmetikai hibák, mint karcolások és horpadások, összekarcolt, kifakult vagy színvesztett keretek, borítók és műanyagok.

6. A TV készülékek kereskedelmi és professzionális használata.

7. A füst, por, korom vagy egyéb külső hatások által okozott környezeti károsodások és/vagy hibák

8. Vis major által okozott hibák, mint pld. villámlás, víz, tűz, nem megfelelő feszültség, elégtelen szellőztetés.

9. A pixelhibák az ISO 9241-307 II. osztályon belül kerülnek meghatározásra.

10. A garancia érvényét veszti a termék újbóli eladásával.

Amennyiben nem tartják be a Toshiba által előírt üzemeltetési és karbantartási utasításokat, az eredeti specifikációknak nem megfelelő anyagok és alkatrészek kerülnek felhasználásra, vagy szakképzetlen személyek végeznek beavatkozásokat, vagy ha TV készülék a nem megfelelő, túlzott használat hanyag bánásmód jeleit mutatja Önnek bizonyítania kell hogy a hiba nem valamely fent említett körülmény miatt keletkezett.

Amennyiben a TV készülékekre nem vonatkozik a jelen Korlátozott garancia valamely fent említett okból, a Toshiba ennek ellenére felajánlhatja a javítás lehetőségét, ha ezt a vásárló igényli. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a Toshiba felszámíthatja a végfelhasználónak az alkatrészeket, munkát és költségeket. Ezen kívül a Toshiba fenntartja magának a jogot, hogy a végfelhasználónak felszámítsa a költségvetés elkészítését. Továbbá a Toshiba felszámíthatja a TV készülékek felülvizsgálatakor keletkezett költségeket is, abban az esetben, ha a vásárló hanyagságból olyan a jelen Korlátozott garancia alá eső sérülés vagy hiba meglétét állítja , amely a valóságban nem létezik.

A Toshiba nem vállal felelősséget semmilyen szállítási/kézbesítési/biztosítási költségért, import vámokért, adókért, licencdíjakért és bármilyen telefon/fax kommunikáció számlákért amelyek a TV készülék meghibásodásának következményeként keletkeztek.

b. A garancia lemondó nyilatkozata

A hatályos jogszabályokban meghatározott kifejezett garanciát és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kivéve, a Toshiba, annak hivatalos viszonteladói vagy hivatalos szolgáltatói az Ön TV termékére nem nyújtanak jótállást vagy garanciát. A Toshiba kifejezetten kizár minden más, akár kifejezett, akár hallgatólagos felelősséget, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben. Különösen, de nem kizárólag az általánosságra való korlátozás nélkül, mint amilyenek az eladhatóság, a kielégítő minőség, az adott célra való alkalmasság és / vagy a harmadik felek jogainak megsértése kizártak, akár szerződéssel, akár kártérítéssel. A törvény által esetlegesen megengedett minden vélelmezett garancia időtartama korlátozott a Toshiba kifejezett jótállásának időtartamáig, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Toshiba vagy annak beszállítója semmilyen körülmények között nem felel a (1) felvételek, adatok vagy cserélhető adathordozók károsodásáért, elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, vagy (2) semmilyen kárért (beleértve a közvetlen vagy közvetett károkak, az üzleti nyereség elvesztését, az elveszett megtakarításokat vagy egyéb különleges, véletlenszerű, jelentős vagy következményes károkat, melyek a garanciális, szerződéses, szigorú felelősségű feltételek megszegése, kártérítés vagy egyéb károkozás következtében keletkeztek), amelyek a termékek és/vagy a mellékelt írásos anyagok használatából erednek, még akkor is, ha a Toshiba, annak beszállítója, a Toshiba hivatalos képviselője, szolgáltatója vagy kereskedője értesült erről a kártérítésről vagy bármely harmadik fél igényéről. A Toshiba vagy annak beszállítója ki nem zárt felelősségének mértéke a TV-termékek vételárára korlátozódik.

A garanciális szolgáltatás igénybevétele

Az Ön Korlátozott Toshiba garanciája tartalmaz egy beszállítási (Carry-in) vagy beküldési (Send-in) garanciális szolgáltatást. Egyes országokban a lehetőség van a Felvétel és visszajuttatás (Pick-up & Return) garanciális szolgáltatásra is. A helyi lefedettségről tájékozódjon a Toshiba cégtől vagy az Ön Szerződéses Szerviz Szolgáltatójától.

A garanciális szervizre az alábbi feltételek vonatkoznak:

1. A javítási szerviz azokra a TV készülékekre érvényes, amelyek olyan országban találhatók vagy lettek vásárolva, ahol a Toshiba vagy annak Szerződéses Szerviz Szolgáltatói garanciális szervizt nyújtanak a jelen Korlátozott garanciában feltüntetett feltételek mellett. A jelen Korlátozott garancia alá eső követelések csak a jótállási időszakon belül érvényesíthetők.

2. További segítségért és elérhetőségekért az Ön országában látogasson el a Toshiba támogató weboldalára.

www.toshiba-tv.com/support

3. Mielőtt közvetlenül a Toshiba céghez fordul:

 

  • Ellenőrizze hogy az Ön TV készüléke csatlakoztatva van e az elektromos hálózatba és megfelelően be van e kapcsolva;
  • Állítsa vissza a TV készülék eredeti konfigurációját a tartozékok és külső csatlakozások eltávolításával; húzzon ki minden távoli tároló eszközt vagy egyéb perifériás eszközt;
  • Az arra vonatkozó tippekért, hogyan kezelje vagy távolítsa el TV készüléke hibáit olvassa el a felhasználói kézikönyvet és látogasson el a Toshiba támogató weboldalára a legfrissebb információkért;
  • Jegyezze le a TV készülék nevét, modell számát, sorozatszámát, a hardver és szoftver konfigurációt és a probléma leírását (pld. A képernyőn megjelenő hibaüzenetet);

4. Hívja a Toshiba Ügyfélszolgálatot abban az országban ahol Ön tartózkodik. A Toshiba megpróbálja megoldani a garanciális problémákat telefonon keresztül és ehhez szüksége lehet az Ön segítségére, hogy a hívással kapcsolatosan elvégezzen egyes rutin diagnosztikai műveleteket. Amennyiben a Toshiba Ügyfélszolgálat azonosítja a hardver meghibásodást az Ön TV készülékén, Ön kap egy azonosító számot és megkapja a szerviz utasításokat az Önnek leginkább megfelelő módon (pld. faxon, e-mailben, hangos üzenetben).

5. Amennyiben az Ön TV készüléke jogosult a Pick-up & Return garanciális szolgáltatásra, a Toshiba gondoskodik a meghibásodott termék felvételéről az Ön tartózkodási helyéről, megjavítja azt majd visszajuttatja Önhöz. Ebben az eljárásban a Toshiba magára vállalja az összes javítási, logisztikai és biztosítási költséget.

6. A Carry-in vagy Send-in garanciális szolgáltatás feltételei szerint Önnek a Toshiba Tv készülékét egy Toshiba Szerződéses Szerviz Szolgáltatóhoz kell vinnie garanciális javításra és annak elvégzésekor gondoskodnia kell annak átvételéről. Önnek előre ki kell fizetnie minden szállítási költséget, adót vagy vámot amelyek az Ön TV készülékének a Szerződéses Szerviz Szolgáltatóhoz/-tól való szállításakor felmerülnek. Ezen kívül Ön felel a TV készüléknek a biztosításáért annak leadásakor és átvételekor, mivel sem Toshiba sem a Toshiba nevében garanciális szolgáltatást nyújtó cég nem vállal semmilyen felelősséget az tranzit során bekövetkezett esetleges károkért vagy veszteségekért.

7. Amennyiben Ön küldi vagy a a Toshiba veszi fel a készüléket , gondoskodjon a megfelelő csomagolásról. A végfelhasználó által történő nem megfelelő becsomagolás által okozott károkat a Toshiba nem téríti meg. Az eredeti kartondoboz a legmegfelelőbb csomagolás és a vásárlónak ezt kell használnia. A Toshiba nem köteles kartondobozokat biztosítani.

Földrajzi lefedés

Alább található azoknak az országoknak a listája, amelyekben az Ön termékére a Toshiba Korlátolt garancia vonatkozik.

A Toshiba Korlátozott garancia által érintett  országok:

Albánia, Ausztria, Belgium , Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország,Izland, Olaszország,Írország, Koszovó,Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Macedónia, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország,Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország,Ukrajna, Egyesült Királyság(12 hónap garancia).

A Vestel a TVS REGZA Corporation védjegye a Földrajzi Lefedettség röszben megjelölt  orzágokban és a fenti garanciális feltételek garanciavállalója.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Partneri felelősség kizárása: A Google, a Google Play, a YouTube, az Android TV és más védjegyek a Google LLC védjegyei. A Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.

To The Top