Omezená záruka od společnosti Toshiba

Krytí záruky

a. Záruka na TV výrobky

Omezená záruka společnosti Toshiba se vztahuje na všechny TV výrobky prodané od 01.01.2017. Společnost Toshiba ručí za to, že jakákoli televize značky Toshiba (TV výrobek) prodaná jako první koncovému uživateli je bez vad na součástkách a v řemeslném provedení při běžném používání po dobu trvání záruční doby, která je obecně dvacet čtyři (24) měsíců (záruční doba), za podmínky, že jakékoli reklamace podle této Omezené záruky musí být podány v rámci záruční doby. Záruční doba začíná plynout od původního data nákupu. Doklad o nákupu, faktura, příjmový doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu, číslo modelu a sériové číslo televizního výrobku je vaším doklad o datu nákupu.

Tato záruka platí pouze v zemích, pro které se tato Omezená záruka vztahuje na váš výrobek, tj. v zemi, kde společnost Toshiba nebo její Poskytovatelé autorizovaného servisu nabízejí záruční služby za podmínek uvedených v této záruce. Soupis zemí se zárukou je uveden na konci této příručky.

Tato záruka kryje náklady na náhradní díly a práci potřebné k opravě TV výrobku do zcela provozního stavu. Společnost Toshiba dle svého uvážení opraví nebo vymění vadné TV výrobky nebo jeho díly kryté touto zárukou za nové nebo v závodě opravené díly nebo TV výrobky, které jsou z hlediska výkonu rovnocenné jako nové výrobky. TV výrobky nebo díl, který je opraven nebo vyměněn v rámci této Omezené záruky, budou patřit do zbývající doby původní záruční doby, která se vztahuje na TV výrobek nebo díl. Všechny vyměněné díly a TV výrobky vyměněné v rámci této záruky se stávají majetkem společnosti Toshiba. Další nároky vůči společnosti Toshiba jsou výslovně vyloučeny.

Tato Omezená záruka je obchodní zárukou a nemá vliv na zákonná práva, která mohou stanovovat další práva, která mohou mít zákazníci k dispozici.

b. Vyměnitelné díly u zákazníka

Společnost Toshiba může provést servis vyměnitelných dílů u zákazníka, jako jsou TV stojany, dálkové ovladače atd., dodávkou koncovému zákazníkovi. Po přijetí náhradního dílu koncovým zákazníkem se původní díl stává majetkem společnosti Toshiba. Pokud o to společnost Toshiba požádá, měl by jí být původní díl vrácen na náklady společnosti Toshiba. V případě, že společnost Toshiba neobdrží původní díl do patnácti (15) pracovních dnů od data, kdy koncový zákazník přijal pokyny k vrácení, bude koncovému zákazníkovi účtována maloprodejní cena vyměněného dílu.

Výjimky ze záruky a odmítnutí nároku

Omezená záruka týkající se vašich TV výrobků se řídí těmito výjimkami a omezeními:

a. Výjimky

Tato Omezená záruka se nevztahuje na:

1. Jakékoli TV výrobky, které společnost Toshiba nevyrobila a nebyly pro ni vyrobeny, nebo prodány koncovému zákazníkovi v zemi, která do této záruky nespadá.

2. Jakýkoli TV výrobek, který je poškozen nebo vadný a) následkem používání TV výrobků způsobem jiným než pro běžné určené používání, používáním TV výrobků v rozporu s návodek k použití nebo nesprávného používání, zneužívání nebo zanedbávání TV výrobků, b) používáním dílů, které nejsou vyrobeny nebo prodávány společností Toshiba, c) následkem úprav TV výrobků, d) následkem servisu, který neprovedla společnost Toshiba nebo Poskytovatelé autorizovaného servisu, e) z důvodu nesprávné přepravy nebo balení při vracení TV výrobků do společnosti Toshiba nebo obchodním partnerům nebo Poskytovatelům autorizovaného servisu, nebo f) nesprávnou instalací výrobků třetích stran (např. karet pro rozšíření paměti).

3. Jakékoli TV výrobky nebo jejich části, u kterých byly štítky nebo výrobní čísla upravena nebo jsou nečitelná.

4. Pravidelnou údržbu, kontrolu, opotřebení spotřebních dílů, např. dálkového ovladače.

5. Kosmetická poškození jako jsou škrábance a otřepy, poškrábané, vybledlé nebo zašlé rám, kryty a plasty.

6. Komerční či profesionální používání TV výrobků.

7. Škody plynoucí z prostředí a vady způsobené kouřem, prachem, sazemi nebo jinými vnějšími vlivy.

8. Vady způsobené vyšší mocí, např. blesk, voda, oheň, nesprávné napětí, nedostatečné větrání.

9. Poruchy pixelů, které spadají do specifikace ISO 9241-307 třídy II

10. Záruka bude neplatná, pokud bude výrobek dál znovu prodán.

Pokud nejsou dodrženy pokyny k provozu a obsluze, jsou použity náhradní díly nebo materiály, které nevyhovují původní specifikaci, nebo byly provedeny zásahy nekvalifikovaným personálem, nebo pokud TV výrobky vykazují stopy nesprávného použití, zneužití, zanedbání, budete muset předložit důkaz, že tyto vady nebyly způsobeny některou z těchto okolností.

Pokud u TV výrobku nelze uplatnit tuto Omezenou záruku z důvodu výše uvedených důvodů, společnosti Toshiba může i tak nabídnou opravu, pokud si to bude zákazník přát. Upozorňujeme, že v takovém případě může společnost Toshiba účtovat koncovému zákazníkovi cenu za díly, práci a výdaje. Dále si společnost Toshiba vyhrazuje právo účtovat koncovému zákazníkovi vyhotovení odhadu nákladů. A dále může společnost Toshiba účtovat výdaje vzniklé při kontrole TV výrobků v případě, kde škoda nebo vada podle této Omezené záruky byla nárokována z nedbalosti a ve skutečnosti neexistovala.

Společnost Toshiba není odpovědna za jakékoli náklady na dopravu/přepravu/pojištění, dovozní clo, daně, licenční poplatky nebo jiné poplatky za telefonní či faxovou komunikaci plynoucí z poruchy TV výrobků.

b. Odmítnutí nároku

S výjimkou výslovných záruk poskytovaných a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, Toshiba, její autorizovaní prodejci nebo autorizovaní poskytovatelé služeb pro váš televizní produkt neposkytují žádnou záruku nebo garanci. Toshiba výslovně vylučuje jakoukoli jinou odpovědnost, ať už výslovnou nebo nepřímou, v plném zákonem povoleném rozsahu. Zejména, ale bez omezení na obecné vyloučení, jakékoliv předpokládané podmínky, jako jsou prodejnost, uspokojivá kvalita, vhodnost pro konkrétní účel a/nebo neporušení práv třetích stran jsou vyloučeny ať už v rámci závazku nebo deliktu. Všechny předpokládané záruky, které mohou být uloženy zákonem, jsou omezeny na dobu trvání výslovné omezené záruky poskytnuté společností Toshiba v rozsahu přiznaném příslušným zákonem. V největším možném rozsahu povoleném aplikovatelným právem, společnost Toshiba nebo její dodavatel v žádném případě nebude nést odpovědnost za (1) zničení nebo ztráty nebo poškození záznamů, dat nebo vyměnitelných paměťových médií, nebo (2) jakékoli jiné škody (včetně přímé nebo nepřímé škody, ztráty zisku, ztráty úspor nebo jiných zvláštních, náhodných, značných nebo vyplývajících škod, vzniklých z příčiny porušení záručních podmínek, smlouvy, přísné odpovědnosti, v důsledku deliktu nebo z jiné příčiny) vyplývající z příčiny nebo v důsledku použití nebo nemožnosti použití produktu a / nebo přiložených písemných materiálů, a to i v případě, že Toshiba, její dodavatel, autorizovaný zástupce společnosti Toshiba, poskytovatel služeb nebo prodejce byli upozorněni na možnost vzniku takových škod nebo jakýchkoliv nároků ze strany třetích osob. Veškerá odpovědnost společnosti Toshiba nebo jejího dodavatele, která není vyloučena, bude omezena do výše kupní ceny televizních produktů.

Získání Záručního servisu

Vaše Omezená záruka společnosti Toshiba zahrnuje záruční službu s odnáškou a dodáním. V některých zemích může být poskytována i záruční služba s vyzvednutím a vrácením. Podrobnosti o místním krytí záruky získáte u společnosti Toshiba nebo u Poskytovatelů autorizovaného servisu.

Záruční servis se řídí těmito podmínkami:

1. Opravárenský servis je k dispozici pro TV výrobky koupené a nacházející se v zemi, kde společnost Toshiba nebo její Poskytovatelé autorizovaného servisu nabízí záruční služby za podmínek uvedených v této Omezené záruce. Reklamace v rámci Omezené záruky budou uznány pouze, pokud budou podány v rámci záruční doby.

2. Další pomoc a kontaktní údaje pro svou zemi naleznete na webových stránkách společnosti Toshiba, v sekci podpora.

www.toshiba-tv.com/support

3. Než se na společnost Toshiba obrátíte přímo, prosíme, abyste:

 

  • Zkontrolovali, zda je váš TV výrobek zapojen do přívodu proudu a správně zapnutý;
  • Resetujte TV výrobky do původního nastavení, abyste odstranili příslušenství a externí připojení; odpojte externí úložiště a další zařízení;
  • Nahlédněte do návodu pro uživatele, kde jsou důležité tipy, jak používat a řešit potíže s TV výrobky a zkontrolujte nejnovější informace v sekci podpory na web stránkách společnosti Toshiba;
  • Zapište si název TV výrobku, číslo modelu, sériové číslo, konfiguraci softwaru a hardwaru a popis problému (např. chybovou hlášku, která se objevuje na obrazovce).

4. Zavolejte na telefonickou linku podpory společnosti Toshiba tam, kde se nacházíte. Společnost se pokusí vyřešit problém v záruce telefonicky a možná budete požádáni, abyste pomohli při běžné diagnostice v souvislosti s tímto hovorem. Pokud telefonická linka společnosti Toshiba zjistí závadu na hardwaru u vašeho TV výrobku, dostanete identifikační číslo a servisní pokyny co nejvhodnější cestou (např. faxem, emailem, telefonicky).

5. Pokud TV výrobek spadá do záruční služby s vyzvednutím a vrácením, pak společnosti Toshiba zajistí vyzvednutí vadného zařízení u vás, opraví jej a vrátí jej k vám zpět. U tohoto postupu ponese společnost Toshiba všechny náklady na opravu, dopravu a pojištění.

6. Za podmínek záruční služby s odnáškou a dodáním budete požádáni, abyste výrobek Toshiba donesli k Poskytovateli autorizovaného servisu Toshiba pro záruční opravy a vyzvedli jej po dokončení opravy. Musíte předem uhradit všechny výdaje na dodání, daně či clo spojené s přepravou TV výrobků do a od Poskytovatele autorizovaného servisu společnosti Toshiba. Dále jste odpovědni za pojištění TV výrobků, jak u odeslání, tak sběru, protože společnost Toshiba ani společnost nabízející záruční servis jménem společnosti Toshiba, nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty během přepravy.

7. Zajistěte správné zabalení zařízení, pokud jej posíláte nebo odebíráte prostřednictvím společnosti Toshiba. Škody vzniklé nesprávným balením na straně koncového uživatele nepatří do krytí společnosti Toshiba. Nejvhodnějším obalem je původní kartonová krabice a zákazník by ji měl použít. Toshiba není povinna kartonové krabice poskytnout.

Geografické pokrytí

Níže naleznete seznam zemí, které spadají do Omezené záruky společnosti Toshiba pro vaše výrobky.

Země v rozsahu omezené záruky společnosti  Toshiba:

Albánie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, metropolitní Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Irsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Makedonie, Černá Hora, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko,Ukrajina, Spojené království(záruka 12 měsíců).

Vestel je  ochranná známka společnosti TVS REGZA Corporation pro země  uvedené v části Geografické pokrytí a je ručitelem výše uvedených záručních  podmínek.

Vestel Holland B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Salsy 2, 02-823 Warsaw/POLAND 

Zřeknutí se odpovědnosti partnera: Google, Google Play, YouTube, Android TV a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

To The Top