Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://statik.vestel.com.tr/webfiles/kisiselverilerinislenmesi.pdf İnternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİAMAÇHUKUKİ SEBEP
 • Kimlik Bilgileri 
   (isim, soy isim bilgisi)
 • İletişim Bilgisi 
   (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)
 • Müşteri İşlem Bilgisi  
   (alışveriş geçmişi, çağrı merkezi kayıtları, fatura)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri 
   (IP adresi, internet sitesinde ziyaret edilen sekmeler, tarayıcı tipi, tarayıcı sürümü, ziyaret saatleri, ziyaret sıklığı.)
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
 • Satın alınan ürünlerin teslimatına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası,
Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz alışveriş kapsamında satış sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin (ürün teslimi, kurulum, vb.) yerine getirilmesi hukuki şartı kapsamında işlenmektedir.
 • Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen;
 • hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır)


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Verileriniz, iş ortağımız Vestel Ticaret A.Ş.ye transfer edilmektedir. İzniniz üzerine, verileriniz Amazon sunucuları üzerinde depolanacaktır. Çerezler, Google hizmetleri ve Zendesk tarafından toplanmaktadır. İnternet sitesi sistemlerine yönelik teknik süreçlerde, Lacivert Bilişim ile işbirliği yapılmaktadır. Yasal anlaşmazlıklarda, kişisel verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Şirketimiz, verilerinizi doğrudan aşağıdaki yollarla toplamaktadır:

 • Çevrimiçi kayıt yaptığınızda veya herhangi bir ürünümüz ya da hizmetimiz için sipariş verdiğinizde.
 • Gönüllü olarak bir müşteri anketini yanıtladığınızda veya iletişim bölümünde ya da e-posta yoluyla geri bildirim ilettiğinizde.
 • İnternet sitemizdeki çerezlerin kullanımına onay verdiğinizde.

Şirketimiz, ayrıca aşağıdaki kaynaklardan da dolaylı olarak veri toplayabilmektedir:

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile vestelticaret@hs03.kep.tr, vmh@vestel.com.tr adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Metindeki Değişiklikler 

Şirketimiz işbu metin yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 Son güncelleme tarihi: 13.04.2022

İş ortağı feragatnamesi: Google, Google Play, YouTube, Android TV ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

To The Top