„Toshiba“ ribota garantija

Garantijos apimtis

a. TV produktų garantija

„Toshiba“ ribota garantija taikoma visiems „TV produktams“, parduotiems nuo 2017 m. sausio 1 d. „Toshiba“ garantuoja, kad pirmiausia galutiniam naudotojui parduodami„Toshiba“ televizijos produktai („TV produktai“) yra be dalių ir surinkimo defektų, jei garantiniu laikotarpiu, kuris paprastai yra Dvidešimt keturi (24) mėnesiai (Garantinis laikotarpis), jie naudojami įpratai. Bet kokie reikalavimai pagal šią ribotą garantiją turi būti teikiami garantiniu laikotarpiu. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirminės pirkimo datos. Originali pirkimo sąskaita faktūra (pirkimo kvitas), kurioje nurodyta TV produktų pirkimo data, modelio numeris ir serijos numeris, yra jūsų pirkimo datos įrodymas.

Ši garantija taikoma tik tose šalyse, kurioms taikoma ši produkto ribota garantija, t.y. bet kurioje šalyje, kurioje „Toshiba“ arba įgalioti aptarnavimo paslaugų teikėjai siūlo garantinį aptarnavimą pagal šioje garantijoje numatytas sąlygas. Šalių, kuriose galioja garantija, sąrašą rasite šio lankstinuko pabaigoje.

Ši garantija dengia atsarginių dalių ir darbo, kurių reikia, kad TV produktai pilnai veiktų, išlaidas. „Toshiba“ savo nuožiūra remontuos arba pakeis tuos sugedusius TV produktus arba jų dalis, kuriems taikoma ši garantija, naujais arba gamykloje atnaujintomis dalimis, arba TV produktais, kurie veikia lygiai taip pat kaip ir nauji produktai. Pagal šią ribotą garantiją taisomiems arba keičiamiems TV produktams arba dalims turi galioti likusi, TV produktams arba dalims taikoma pradinė garantija. Visos pagal šią garantiją pakeistos dalys ir TV produktai tampa „Toshiba“ nuosavybe. Vėlesni „Toshiba“ keliami reikalavimai yra aiškiai netenkinami.

Ši ribota garantija yra komercinė garantija ir ji neturi įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms, kurios gali suteikti papildomų, vartotojams skirtų teisių.

b. Dalys, kurias gali pakeisti klientas

„Toshiba“ gali tiekti dalis, kurias gali pakeisti klientas, tokias kaip TV stovai arba nuotolinio valdymo pultai, galutiniam naudotojui pristatymo būdu. Galutiniam naudotojui gavus keičiamą dalį, originali dalis tampa „Toshiba“ nuosavybe. Jei „Toshiba“ reikalauja, originali dalis turi būt grąžinama „Toshiba“ jos sąskaita. Jei „Toshiba“ negauna originalios dalies per penkiolika (15) darbo dienų nuo tada, kai galutinis naudotojas gavo siuntimo instrukcijas, galutinis naudotojas turi susimokėti mažmeninę keičiamos dalies kainą.

Garantijos išimtys ir jos negaliojimas

Atsižvelgiant į TV produktus, ribotai garantijai taikomos šios išimtys ir ji netaikoma:

a. Išimtys

Ši Ribota garantija netaikoma:

1. ne „Toshiba“ pagamintiems TV produktams arba produktams, kurie buvo parduoti galutiniam naudotojui šalyje, kurioje netaikoma garantija

2. produktams, kurie buvo sugadinti arba jų defektai atsirado dėl to, kad (a) TV produktai buvo naudojami kitaip nei numatyta, TV produktai buvo naudojami ne pagal naudotojo vadove pateiktas instrukcijas arba buvo kitaip netinkamai naudojami, jais buvo piktnaudžiaujama arba su jais buvo elgiamasi aplaidžiai; (b) buvo naudojamos ne „Toshiba“ pagamintos arba parduodamos dalys; (c) buvo atlikta TV produktų modifikacijų; (d) techninį aptarnavimą atliko ne „Toshiba“ atstovas arba „Toshiba“ įgaliotasis paslaugų teikėjas; (e) produktas buvo netinkamai transportuojamas arba supakuotas grąžinant TV produktus „Toshiba“ arba pardavimo partneriams ar „Toshiba“ įgaliotajam paslaugų teikėjui; arba (f) buvo netinkamai įdiegti trečiųjų šalių produktai (pvz.: atminties išplėtimo kortelės);

3. bet kokiems TV produktams arba jų dalims, jei buvo pakeistos arba neįskaitomai sugadintos jų etiketės arba serijos numeriai;

4. reguliariai techninei priežiūrai, patikrinimams, normaliam nusidėvinčių dalių, pvz.: nuotolinių valdymo pultų, nusidėvėjimui;

5. kosmetiniams pažeidimams, tokiems kaip įbrėžimai ir įlenkimai, nubraižyti, nublukę arba spalvą pakeitę rėmai, dangos arba plastikas;

6. komerciniam arba profesionaliam TV produktų naudojimui;

7. aplinkos padarytai žalai ir (arba) defektams, atsiradusiems dėl dūmų, dulkių, suodžių arba kitų išorinių veiksnių;

8. defektams, atsiradusiems dėl nenugalimos jėgos (force majeure), pvz.: žaibo, vandens, gaisro, netinkamos įtampos, netinkamo vėdinimo;

9. pikselių gedimams, nurodytiems II klasės ISO 9241-307 specifikacijoje

10. Garantija nebegalios, jei produktas bus perparduotas

Jei nesilaikoma „Toshiba“ eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijų, naudojamos atsarginės dalys arba medžiagos, neatitinkančios originalių specifikacijų, nekvalifikuoti darbuotojai atlieka intervenciją arba matoma, kad TV produktai buvo netinkamai naudojami, jais buvo piktnaudžiaujama, su jais elgiamasi aplaidžiai, turėsite pateikti įrodymų, kad defektas atsirado ne dėl vienos iš šių aplinkybių.

Jei ši ribota garantija negalioja TV produktams dėl vienos iš minėtų priežasčių, „Toshiba“ vis tiek gali atlikti remontą kliento prašymu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju „Toshiba“ gali paprašyti galutinio naudotojo susimokėti už dalis, darbą ir išlaidas. Be to, „Toshiba“ pasilieka teisę paprašyti galutinio naudotojo susimokėti už išlaidų sąmatos rengimą. Taip pat „Toshiba“ gali apmokestinti TV produktų apžiūros išlaidas tokiu atveju, kai yra aplaidžiai teigiama, kad egzistuota ribotos garantijos dengiamas pažeidimas arba defektas, kurio iš tikrųjų nėra. „Toshiba“ neatsako už transportavimo / pristatymo / draudimo išlaidas, importo mokesčius, mokesčius, licencinius mokesčius ir telefono / fakso ryšio išlaidas, atsiradusias dėl to, kad neveikia TV produktai.

b. Atsisakymas suteikti garantiją

Išskyrus aiškiai suteiktą garantiją ir kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Toshiba“, jos įgaliotieji perpardavėjai arba įgaliotieji paslaugų teikėjai nesuteikia jokių garantijų jūsų TV produktams ir neprisiima jokių įsipareigojimų. Kiek tai leidžiama pagal įstatymus, „Toshiba“ neprisiima jokių kitų garantinių įsipareigojimų, išreikštų ar numanomų. Visų pirma tai apima, tačiau neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui ir (arba) trečiųjų šalių teisių pažeidimo nebuvimo, neatsižvelgiant į tai, ar jų pagrindas sutartis, ar deliktas. Kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, bet kokių numanomų garantijų, kurios gali būti nustatytos pagal įstatymus, taikymas apribojamas „Toshiba“ suteikiamos išreikštos ribotosios garantijos trukme. Kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „Toshiba“ arba jos tiekėjas jokiu atveju neprisiima atsakmybės už (1) įrašų, duomenų ar išimamų duomenų laikmenų sugadinimą, praradimą ar iškraipymą, arba

(2)bet kokius nuostolius (įskaitant tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, negautą pelną, prarastas santaupas ar bet kuriuos kitus specifinius, atsitiktinius, baudinius ar pasekminius nuostolius, nesvarbu, ar pretenzijos pareiškiamos dėl garantijos sąlygų, sutarties pažeidimo, griežtos atsakomybės, delikto ar kt.), kylančių iš arba atsirandančių dėl naudojimo ar negalėjimo naudotis produktu ir (arba) uždara rašytine medžiaga, net jei „Toshiba“, jos tiekėjas, įgaliotasis „Toshiba“ atstovas, paslaugų teikėjas ar prekiautojas buvo įspėti apie tokių nuostolių arba bet kokios trečiosios šalies ieškinio galimybę. Bet kokios „Toshiba“ arba jo tiekėjo atsakomybės, nuo kurios neatleidžiama, dydis yra ribojamas pinigų suma, kuri buvo sumokėta už įsigytus TV produktus.

Garantinių paslaugų gavimas

Jūsų „Toshiba“ ribota garantija apima garantines paslaugas, kai atnešate arba atsiunčiate prietaisą. Kai kuriose šalyse gali būti teikiamos garantinės paslaugos su paėmimu ir grąžinimu. Norėdami sužinoti, kokios paslaugos teikiamos jūsų vietovėje, susisiekite su „Toshiba“ arba įgaliotu paslaugų teikėju.

Garantinės paslaugos teikiamos laikantis šių sąlygų:

1. taisymo paslaugos teikiamos TV produktams, kurie buvo įsigyti ir naudojami šalyje, kurioje „Toshiba“ arba jos įgalioti paslaugų teikėjai teikia garantines paslaugas, laikydamiesi ribotoje garantijoje pateiktų sąlygų. Pagal šią ribotą garantiją pateiktos pretenzijos nagrinėjamos tik tuomet, jei yra pateiktos garantiniu laikotarpiu.

2. Dėl tolesnės pagalbos ir kontaktinės informacijos savo šalyje apsilankykite „Toshiba“ internetiniame puslapyje.

www.toshiba-tv.com/support

3. Prieš tiesiogiai susisiekdami su „Toshiba“:

 

  • patikrinkite, ar TV produktai tinkamai prijungti prie elektros tinklo ir įjungti;
  • atstatykite TV produktų originalią konfigūraciją pašalinę priedus ir išorines jungtis; atjunkite visus nuotolinius atminties prietaisus arba kitus išorinius prietaisus;
  • perskaitykite naudotojo vadove pateiktus svarbius patarimus, kaip naudoti ir spręsti TV produktų problemas, paskaitykite naujausią informaciją „Toshiba“ internetiniame puslapyje;
  • užsirašykite TV produktų pavadinimą, modelio numerį, serijos numerį, aparatinės ir programinės įrangos konfigūraciją, problemos aprašymą (pvz.: klaidos žinutė ekrane);

4. skambinkite į šalies, kurioje esate, „Toshiba“ pagalbos centrą. „Toshiba“ bandys padėti išspręst garantines problemas telefonu ir gali paprašyti pokalbio metu atlikti šablonines diagnostines procedūras. Jei „Toshiba“ pagalbos centrui reikės spręsti TV produktų aparatinės įrangos gedimus, jums patogiausiomis priemonėmis (pvz.: faksu, el. paštu, žodžiu) bus pateiktas identifikacinis numeris ir aptarnavimo instrukcijos.

5. Jei galima rinktis TV produktams taikomą paėmimo ir grąžinimo garantinę paslaugą, „Toshiba“ suorganizuos sugedusio įrenginio paėmimą iš vietos, sutaisys ir sugrąžins atgal į vietą. Šio proceso metu „Toshiba“ padengs visas taisymo, logistikos ir draudimo išlaidas.

6. Pagal garantines sąlygas, kai prietaisas atnešamas arba atsiunčiamas, jūs turėsite pristatyti „Toshiba“ TV produktus „Toshiba“ įgaliotam paslaugų teikėjui garantiniam taisymui ir susiorganizuoti jo atsiėmimą sutaisius. Turėsite iš anksto apmokėti pristatymo išlaidas, mokesčius arba kitas įmokas, susijusias su TV produktų transportavimu „Toshiba“ įgaliotam paslaugų teikėjui ir iš jo. Be to, esate atsakingas už TV produktų draudimą pristatymo ir atsiėmimo metu, nes nei „Toshiba“, nei garantines paslaugas „Toshiba“ vardu teikianti įmonė neatsako už pervežimo metu patirtą žalą arba nuostolius.

7. Jei siunčiate arba pasiimate įrenginį iš „Toshiba“, įsitikinkite, kad pakuotė tinkama. „Toshiba“ nedengia pažeidimų, atsiradusių dėl galutinio naudotojo naudojamos netinkamos pakuotės. Geriausia pakuotė yra originalios kartoninės dėžės, kurias ir turėtų naudoti klientas. „Toshiba“ neįsipareigoja tiekti kartoninių dėžių.

Geografinė aprėptis

Toliau pateikiamas šalių, kuriose galioja „Toshiba“ ribota garantija jūsų produktams, sąrašas.

Šalys, kuriose galioja „Toshiba“ ribota garantija:

Albanija, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Airija, Kosovas, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Makedonija, Juodkalnija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Jungtinė Karalystė

Vestel“ yra  „Toshiba Visual Solutions Corporation“ licencijos turėtojas šalyse, kurios  nurodytos skyriuje „Geografinė aprėptis“, ir pirmiau nurodytų garantijos sąlygų  laiduotojas.

Vestel Poland Sp. z o.o., Poleczki 33, 02-822  Warszawa

Partner disclaimer: Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.

To The Top