Χειρισμός χημικών ουσιών

Reach

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί χημικών ενώσεων, με την ονομασία REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Ταξινόμηση, αξιολόγηση, έγκριση και περιορισμός χημικών), άρχισε να ισχύει από την 1η &amamp;Iota;ουνίου 2007.

Η Vestel θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH και δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα μας, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Βάσει της Δέσμευσης της Toshiba να θέσει το σεβασμό του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ώστε να προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων καθώς και τους παγκόσμιους φυσικούς πόρους, η Vestel υποστηρίζει τον εν γένει στόχο του κανονισμού REACH και δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να εκπληρώνει όλες τις νομικές υποχρεώσεις.

Αποποίηση συνεργατών: Το Google, το Google Play, το YouTube, το Android TV και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

To The Top