Ограничена гаранция на Toshiba

Покритие на гаранцията

a. Продуктова гаранция на телевизора

Ограничената гаранция на Toshiba важи за всички “Телевизионни продукти”, произведени след 01.01.2017. Toshiba гарантира, че всички телевизори Toshiba (“Телевизионните продукти”), продадени за пръв път на краен потребител, са без дефектни компоненти и изработка при нормална употреба за продължителността на гаранционния период, който е двдесет и четири (24) месеца (Гаранционен период). Гаранционният срок започва да тече от датата на първоначалната покупка. Доказателство за датата на покупката е оригиналната фактура (касовата бележка), показваща датата на покупката, номера на модела и серийния номер на телевизора.

Тази гаранция е валидна само в държавите, включени в настоящата ограничена гаранция на Вашия продукт, т.е. Всяка държава, в която Toshiba или нейни упълномощени сервизи предлагат гаранционно обслужване при спазване на условията и реда, предвидени в тази гаранция. В края на брошурата ще намерите списък на тези държави.

Тази гаранция покрива разходите за резервни части и труд, необходими за възстановяване на изправността на Вашите телевизионни продукти. Toshiba, по своя преценка, ще ремонтира или замени дефектните телевизионни продукти или части с нови или фабрично рециклирани части или телевизионни продукти, чието изпълнение отговаря на новите продукти. Телевизионни продукти или части, ремонтирани или подменени в рамките на настоящата ограничена гаранция, ще бъдат в гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен период, който се прилага за телевизионните продукти или части. Всички подменени части и телевизионни продукти, подменени по тази гаранция, са собственост на Toshiba. По-нататъшни искове срещу Toshiba са изрично изключени.

Тази ограничена гаранция е търговска гаранция и не засяга законовите Ви права, които могат да предоставят допълнителни права, предоставяни на потребителите.

b. заменяни от клиента части

Toshiba може да сервизира части, заменяни от клиента, като например телевизионни стойки или дистанционни управление, връщайки ги чрез доставка на крайния потребител. При получаване на заменената част от крайния потребител, оригиналната част става собственост на Toshiba. Ако бъде поискано от Toshiba, оригиналната част трябва да бъде върната на Toshiba за сметка на Toshiba. В случай, че Toshiba не получи оригиналната част в рамките на петнадесет (15)работни дни след получаване на инструкциите за изпращане от крайния потребител, крайният потребител ще трябва да заплати частта по цени на дребно.

Изключения от гаранцията и отказ от права

Ограничената гаранция по отношение на телевизионните продукти е предмет на следните изключения и ограничения:

a. Изключения

Настоящата ограничена гаранция не се отнася за:

1. Всички телевизионни продукти, които не са произведени от или за Toshiba, или са продадени на краен потребител в държава, което не е включена в настоящата гаранция.

2. Всички телевизионни продукти, които са били повредени или се оказват дефектни (а) в резултат на използване на телевизионните продукти не по предназначение, неизползване на телевизионните продукти според ръководството за експлоатация или друга неправилна употреба, злоупотреба или небрежно отношение към телевизионните продукти; (б) в резултат на използване на части, които не са били произведени или продадени от Toshiba; (в) в резултат на модификация на телевизионните продукти; (г) в резултат на сервизиране от някой друг, който не е Toshiba или упълномощен от Toshiba сервиз; (д) в резултат на неправилно транспортиране или опаковане при връщане на телевизионните продукти на Toshiba, търговски партньор или упълномощен от Toshiba сервиз; или (е) в резултат на неправилен монтаж на продукти на трети производител (напр. допълнителна карта-памет).

3. Всички телевизионни продукти или техни части, чиито етикети или серийни номера са били променени или са станали нечетливи.

4. Редовна поддръжка, проверка, нормално износване на консумативите, като напр. дистанционното управление.

5. Козметични щети, като драскотини и вдлъбнатини, надраскани, избелели или обезцветени рамки, капаци и пластмаси.

6. Търговско или професионално използване на телевизионните продукти.

7. Екологични щети и/или дефекти, произтичащи от дим, прах, сажди или други външни влияния.

8. Дефекти, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, като напр. светкавици, вода, огън, неправилно напрежение, недостатъчна вентилация.

9. Липса на пиксели, които са в рамките на спецификацията на ISO 9241-307 Клас II.

10. Гаранцията ще бъде обявена за невалидна, ако продуктът се препродаде.

Ако инструкциите за експлоатация и поддръжка на Toshiba не са били спазени, използвани са части или материали, които не отговарят на първоначалните спецификации или са били извършени интервенции от неквалифициран персонал или ако телевизионните продукти показват признаци на злоупотреба, неправилна употреба или небрежно боравене, ще трябва да предоставите доказателство, че дефектът не е бил причинен от някое от тези обстоятелства.

Ако телевизионните продукти не попадат в тази ограничена гаранция поради някоя от посочените по-горе причини, Toshiba все още може да предложи поправка, ако това бъде поискано от клиента. Моля, имайте предвид, че в този

случай Toshiba може да таксува крайния потребител за части, труд и други разходи. Освен това Toshiba си запазва правото да таксува крайния потребител за изготвяне на оценка на разходите. Освен това Toshiba може да начисли разходи за проверка на телевизионни продукти в случите, в които се е твърдяло, че съществуват несъществуващи повреда или дефект, които се покриват от тази гаранция.

Toshiba ме носи отговорност за каквито и да било разходи, свързани с транспорта/доставката/застраховката, вносни мита, данъци, такси за лицензиране и всички разходи за телефон/факс, в следствие на неизправност на телевизионните продукти.

b. Отказ от гаранция

C изключение на предоставената договорна гаранция и до степента, разрешена от приложимото законодателство, Toshiba, iнейните упълномощени дистрибутори или доставчици на услуги не издават никакви гаранции и не гарантират за телевизионния продукт. Toshiba изрично изключва всякаква друга отговорност, независимо дали е изрична или подразбираща се, до пълната степен, разрешена от закона. По-конкретно, но без да се ограничава до общия характер на изключването, всички предполагаеми условия относно продаваемостта, задоволителното качество, годността за определена цел и/или ненарушаването на правата на трети страни се изключват, независимо дали по договор или по закон. Всички подразбиращи се гаранции, които могат да бъдат наложени от закона, са с ограничена продължителност до срока на изричната ограничена гаранция, предоставена от Toshiba, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство. До максималната степен, разрешена от приложимото право, Toshiba или неговият доставчик не носи отговорност за (1) увреждане, загуба или повреждане на записи, данни или сменяеми носители за съхранение, или

(2) каквито и да е вреди (включително директни или косвени щети, загуба на бизнес печалби, изгубени спестявания или други специални, случайни, примерни или последващи вреди, независимо дали поради нарушение на гаранцията, договора, строгата отговорност, нередовността или по друг начин), произтичащи или произтичащи от използването или невъзможността за използване на продуктите и/или приложените писмени материали, дори ако Toshiba, неговият доставчик, упълномощеният представител на Toshiba, доставчикът на услуги или дилърът са били уведомени за възможността за такива щети или за всяка претенция от трета страна. Всяка отговорност на Toshiba или на нейния доставчик, която не е изключена, се ограничава до покупната цена на телевизионните продукти.

Получаване на гаранционно обслужване

Ограничената гаранция на Toshiba включва гаранция за носене или изпращане. В някои държави може да се предоставя услугата за вземане и връщане. За да получите информация за местния обхват на гаранцията, моля, свържете се с Toshiba или с Вашия оторизиран сервиз.

Гаранционният сервиз е предмет на следните условия:

1. Услугата за ремонт е достъпна за телевизионни продукти, закупени или намиращи се в държава, в която Toshiba или неин упълномощени сервизи предлагат гаранционно обслужване при спазване на условията и реда, предвидени в тази ограничена гаранция. Претенции в рамките на тази ограничена гаранция ще бъдат зачетени само ако са направени в рамките на гаранционния период.

2. За допълнителна информация и данни за контакт във Вашата държава моля, проверете интернет страницата за поддръжка на Toshiba.

www.toshiba-tv.com/support

3. преди да се свържете директно с Toshiba, моля:

 

  • Проверете дали телевизионните продукти са свързани към електрическата мрежа и са включени правилно;
  • Върнете първоначалната конфигурация на телевизионния продукт, премахвайки аксесоарите и външните връзки, разединете всички дистанционни устройства за съхранение или другите предпазни устройства;
  • Направете справка в ръководството за експлоатация за важни съвети за работа с телевизора и отстраняване на неизправности и проверете последната информация на уебсайта за поддръжка на Toshiba.
  • Запишете си името на телевизионния продукт, номера на модела, серийния номер, конфигурацията на хардуера и софтуера и описание на проблема (напр. Съобщенията за грешка, които се появяват на екрана);

4. Обадете се в центъра за поддръжка на Toshiba в държавата, в която се намирате. Toshiba ще се опита да разреши гаранционния въпрос по телефона и може да поиска Вашето съдействие при извършване на рутинна диагностична процедура във връзка с това обаждане. Ако центърът за поддръжка на Toshiba установи хардуерна неизправност на Вашия телевизионен продукт, ще Ви бъде предоставен идентификационен номер и инструкции за сервизиране по най-удобния начин (напр. Факс, имейл, глас).

5. Ако телевизионният Ви продукт е приемлив за гаранционната услуга “вземане и връщане”, Toshiba ще организира вземане на дефектния продукт, ремонт и връщане. В този случай Toshiba ще поеме всички разходи за ремонт, транспортиране и застраховка.

6. Съгласно гаранционната услуга за донасяне или изпращане ще се наложи да доставите Вашия телевизионен продукт в упълномощен сервиз на Toshiba за гаранционен ремонт и да организирате връщането му след приключване на ремонта. Трябва да предплатите всички транспортни разходи, данъци и мита, свързани с транспортирането до и от упълномощения сервиз на Toshiba. Освен това Вие сте отговорни за осигуряването както на доставката, така и на транспортирането на телевизионния продукт, тъй като нито Toshiba, нито фирмата, предлагаща сервизно обслужване от името на Toshiba, носи някаква отговорност за щети или загуби при транспортиране.

7. Опаковайте правилно продукта, ако го изпращате, или ако той ще бъде взет от Toshiba. Повреди, причинени от неправилно опаковане на продукта от крайния потребител, няма да се покрият от Toshiba. Оригиналните картонени

кутии са най-подходящи за опаковане и трябва да се използват от потребителя. Toshiba не е задължена да предоставя картонени кутии.

Географско покритие

По-долу ще намерите списък на държавите, които са включени в ограничената гаранция на Toshiba.

Държави в обхвата на ограничената гаранция на  Toshiba:

Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Ирландия, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Македония, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Великобритания

Vestel е  лицензиант на търговската марка на Toshiba Visual Solutions Corporation за  държавите, посочени в раздел Географско покритие и гарант на горепосочените  гаранционни условия.

 Vestel  UK Ltd., Waterside Drive, Langley, Berkshire SL3 6EZ

Partner disclaimer: Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.

To The Top